Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Seminář "Lectures in non-market valuation methods in the environmental area" byl součástí širší konference "Rozvoj české společnosti v EU", pořádané 21.–23.10.2004 na Univerzitě Karlově v praze v Praze. 

Tento seminář se zaměřil na vývoj a aplikaci metod netržního oceňování, jako jsou metoda podmíněného oceňování, metoda hedonických cen a metoda cestovních nákladů, v mnoha oblastech týkajících se využívání či poškozování životního prostředí. Příspěvky se zabývaly tématy jako je oceňování poškození lidského zdraví, aspektů životního prostředí, jako je hluk či rekreační funkce, mimoprodukčních funkcí poskytovanými lesnictvím a zemědělstvím a oceňováním ekologických služeb.

Program semináře