Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Konference proběhla ve dnech 8. a 9. prosince 2005, v Malé aule Karolina, Praha 1.

Jednotlivé materiály z konference jsou dostupné po kliknutí na název příspěvku v Programu konference níže.

Program

Čtvrtek 8. prosince 2005 - Oceňování lidského zdraví

Zahájení konference a úvodní slovo - Mgr. Markéta Braun Kohlová (COŽP)

Část I: Hodnocení dopadů na zdraví

Hodnocení vlivů strategií na lidské zdraví - MUDr. Eva Rychlíková (Zdravotní ústav Středočeského kraje)

Hodnocení dopadů strategií a politik na lidské zdraví (HIA) v české legislativě a mezinárodních smlouvách. Medicínské důkazy jako cesta k odpovědným řešením? Dostupnost hodnocení HIA v našich podmínkách a realita.

Nové poznatky o působení znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace ČR - MUDr. Radim J. Šrám, DrSc., Ústav experimentální medicíny, AV ČR

Část II: Metody oceňování dopadů na lidské zdraví, náklady onemocnění

Metody oceňování dopadů na lidské zdraví - Mgr. Milan Ščasný, Ing. Jan Melichar (COŽP)

Volba symptomů a koncových bodů dopadu („health end-points“) pro účely peněžního oceňování. Přehled metod oceňování nemocnosti a úmrtnosti a jejich aplikace ve výzkumu pro ČR; stručné představení obsahu prezentací.

Zjišťování nákladů nemocnosti metodou „Cost of illness“ - Mgr. Vojtěch Máca (COŽP)

Možnosti a omezení v závislosti na volbě přístupu vycházejícím buď z agregátních dat (top-down) nebo z individuálních léčebných postupů (bottom-up). Výsledky zjištěné s použitím těchto přístupů v podmínkách ČR v projektech realizovaných COŽP.

Část III: Oceňování dopadů na dospělou a dětskou nemocnost

Hodnocení vybraných dopadů znečištěného ovzduší na nemocnost dospělých: výsledky empirického šetření - Mgr. Jan Urban (COŽP)

V příspěvku budou představena hlavní zjištění empirického výzkumu, který si kladl za cíl ocenit vybrané koncové body dopadu (health end-points) nemocnosti dospělé populace. Oceňování bylo metodologicky založeno na vyjádřené ochotě platit za vyhnutí se vybraným symptomům. V rámci tohoto příspěvku bude diskutována také souvislost vyjádřené ochoty platit se socioekonomickými, demografickými a postojovými proměnnými.

Hodnocení vybraných dopadů na zdraví dětí aplikací metody podmíněného hodnocení - Mgr. Markéta Braun Kohlová (COŽP)

Budou představeny první závěry sociologického šetření uskutečněného v rámci projektu „Environmentální vlivy na zdraví dětí“. Clem šetření bylo ocenit vybraná respirační onemocnění dětské populace s použitím metody podmíněného hodnocení (CVM). Dále budou prezentovány hlavní determinanty stanovené „ochoty platit“, která tvoří jádro CVM.

Část IV: Oceňování dopadů na úmrtnost a využitelnost výsledků oceňování

Jaká je cena lidského života? Oceňování snížení rizika úmrtí prostřednictví metody podmíněného hodnocení v České republice - Mgr. Milan Ščasný (COŽP)

Výsledky části projektu cCASHh koordinovaného Světovou zdravotnickou organizací. Přehled metod oceňování úmrtnosti a odvození hodnoty statistického života. Ochota platit za snížení vlastního rizika úmrtí z respiračních a kardiovaskulárních nemocí pomocí metody podmíněného hodnocení aplikované v ČR. Výsledky statistické a ekonometrické analýzy. Představení výzkumu zjišťujícího ochotu platit za prodloužení délky dožití.

Peněžní hodnocení dopadů na zdraví a využití výsledků v politických rozhodnutích - Mgr. Milan Ščasný, Ing. Jan Melichar (COŽP)

Jak je možné výsledky peněžního hodnocení využít v politických rozhodnutích? Role oceněných dopadů na lidské zdraví v kvantifikaci externích nákladů spojených s výrobou elektřiny a tepla v ČR. Další aplikace využitelnosti výsledků. Směry dalšího výzkumu COŽP UK.

Pátek 9. prosince 2005 - Kvantifikace externích nákladů z energetiky

Zahájení 2. dne konference - Prof. Bedřich Moldan (COŽP)

 

Část I: Představení a aplikace metodiky ExternE v ČR

Představení metodiky ExternE - Mgr. Miroslav Havránek (COŽP)

Bude představena metodika ExternE, která vychází z analýzy fáze drah dopadů (Impact Pathway Analysis). Budou diskutovány jednotlivé kroky dané analýzy: specifikace energetického zařízení, rozptyl znečišťujících látek, odhad dopadů na jednotlivé receptory a monetární ohodnocení.

Nové přístupy v oceňování dopadů změny klimatu a ekosystémů - Mgr. Milan Ščasný (COŽP)

Metody aplikované v projektech ExternE. Oceňování postavené na nákladech na zamezení a společenských nákladech. Vliv normativních předpokladů o faktoru času a nerovnosti pro výši hodnoty externích nákladů. Srovnání výsledků odhadu vč. ceny povolenky k vypouštění emisí skleníkových plynů. Diskuse metod k ocenění dopadů na ekosystémů.

Kvantifikace externích nákladů z energetiky v České republice - Ing. Jan Melichar, Mgr. Miroslav Havránek (COŽP)

Bude představena kvantifikace externích nákladů pro energetická zařízení využívající černé a hnědé uhlí, zemní plyn, těžké a lehké topné oleje, jádro. Součástí prezentace bude citlivostní analýza kvantifikovaných externích nákladů a agregace výsledků pro ČR.

Část III: Externí náklady obnovitelných zdrojů energií

Hodnocení dopadů z obnovitelných zdrojů energií na příkladě České republiky - Ing. Jan Melichar (COŽP)

Bude představena kvantifikace externích nákladů na základě metodiky ExternE pro vybrané typy obnovitelných zdrojů: bioplyn, biomasa, vítr, voda, sluneční energie.

Shrnutí závěrů a využitelnost dosavadních výsledků, směry dalšího výzkumu - Ing. Jan Melichar, Mgr. Milan Ščasný (COŽP)

Využití výsledků kvantifikace externích nákladů při politickém rozhodování a nástrojů environmentální regulace. Místo externalit v návrzích Ekologické daňové reformy v ČR. Směry dalšího výzkumu.