Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

7. června 2005 - Souvislost mezi ekonomickým rozvojem a zátěží životního prostředí: aplikace Environmentální Kuznetsovy křivky na data České republiky

Cílem semináře bylo seznámit publikum s konceptem Environmentální Kuznetsovy křivky a s výsledky výzkumu, který byl v této oblasti aplikován na Českou Republiku. Environmentální Kuznetsova křivka modeluje souvislost mezi ekonomickým rozvojem a zátěží životního prostředí. Seminář se skládal ze dvou, na sebe navazujících, částí:

První část byla věnována konceptu Environmentální Kuznetsovy křivky, empirickým výsledkům a teoriím, které vysvětlují její průběh. Dále byla kriticky zhodnocena zahraniční literatura, která jednotlivé teorie podrobuje empirickým analýzám.

Druhá část se zabývala aplikacemi tohoto konceptu na data České republiky za období 1990 - 2003 s důrazem na emise do ovzduší. Bylo kvantitativně posouzeno, jaký vliv na množství emisí měl ekonomický propad na začátku transformace, změna struktury národního hospodářství a příznivý vývoj emisní intenzity produkce. Stručně byly shrnuty implikace dosažených výsledků.

Na semináři vystoupili Ing. Jan Brůha, M.A., a Mgr. Milan Ščasný, oba z Centra pro otázky životního prostředí UK.

Prezentace ze semináře je k dispozici zde (PDF, 345 kB).

Economic Analysis of Driving Forces of Environmental Burden during the Transition Process: EKC hypothesis testing in the Czech Republic - Ing. Jan Brůha, M.A., a Mgr. Milan Ščasný - konferenční příspěvek k problematice Environmentální Kuznetsovy křivky (PDF, 404 kB).