Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Neslovitelné sladké vody, produkční možnosti, natalita, mortalita, výlov, bilance živin a energie. Ovlivnění výnosu ryb člověkem. Hospodaření na pstruhových vodách, rybnikářství,

Vliv človeka na vodní ekosystémy Výlov ryb ze světového oceánu

Zemedělská produkce, zpracování půdy, hnojení, produkce pastvin, orné půdy, bilance živin a energie, Produkce potravin ve světe Zemědělství, hydrologie, vliv zemědělství na přírodní ekosystémy.

Produkce dřeva, lesní hospodářství, stabilita lesních ekosystému. Výchovné zásahy, obnovné seče. Produkční možnosti stanovište, vliv probírek na produkci. Vliv lesních porostů na bilanci vody v krajině.

Garant kurzu: Jaroslava Frouzová, přednášející Jaroslava Frouzová, Jan Frouz, Luboš Matějíček

Kurz obsahuje řadu přednášek o otázkách environmentální ekonomii a spotřebitelských preferencích.
Předmět poskytuje studentům rámec pro pochopení teorie environmentální ekonomie a metodologie měření dobrých životních podmínek. Zabývá se též tématy energetického paradoxu, optimálního environmentálního zdanění, spotřebitelské poptávky a změny klimatu.

Garant: Milan Ščasný, vyučující Vědunka Kopečná, Lukáš Rečka, Milan Ščasný

Kurz uvádí studenty do mezioborové problematiky metod popisu a hodnocení environmentální udržitelnosti. Představuje teoretická východiska a na příkladech používaných indikátorů ukazuje postupy při vývoji a konstrukci indikátorů. Kurz nevyžaduje specifické vědomosti či prerekvizita – výhodou je znalost strategie udržitelného rozvoje a jeho hodnocení.

Garant kurzu: Tomáš Hák 

Kurz rozvíjí základní znalosti o metodách hodnocení vztahů mezi lidskou společností a životním prostředí. Vychází z konceptu socio-ekonomického metabolismu; studenti se seznámí s hlavními přístupy pro výpočet indikátorů zátěže prostředí energetickými toky, materiálovými toky a indikátorů vypovídajících o nárocích na území. Pozornost je věnována zejména interpretačním možnostem výsledných indikátorů. 

Garant kurzu: Tomáš Hák, přednášejí též Jan Kovanda a Davi Vačkář

Ekologické zákony a principy, pojem ekosystému, ekologické faktory - adaptace rostlin a živocichů (záření, teplo, voda, živiny, tlak, zvláštnosti vodního a suchozemského prostredí), populace, základní parametry (natalita, mortalita, růst početnosti, adaptace populací, kompetice, predace populacní cykly... spolecenstva - základní parametry, diverzita, dominance, pokryvnost, asociabilita, podobnost, sukcese, stabilita, počet druhů ve společenstvu, ostrovní ekologie, ekologie ochrany přírody, zmeny ve strukture spolecenstev, metabolismus společenstev (produkce, výnos, vliv človeka na populace a společenstva)

Prednáška je povinnou součástí bakalářského studijního programu OŽP.

Garant kurzu: Jan Frouz

Kurz má seznámit studenty se základními pojmy ochrany životního prostředí. Přednášky jsou rozděleny do pěti po 
sobě následujících oddílů: 
1. Úvod 
2. Planetární systém 
3. Přírodní zdroje 
4. Životní prostředí a jeho ochrana 
5. Situace v České republice 

Garant kurzu: Tomáš Cajthaml, přednášející Tomáš Cajthaml, Jan Frouz