Environment Centre cz bw204
 

PECHAROVÁ, Emilie; HANÁK, Pavel. Ochrana genofondu : Svazek 14. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 139 s. ISBN 80-7078-359-1.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je čtrnáctým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.

Předmět ochrana genofondu je předmětem syntetickým, který využívá poznatků širokého spektra biologických disciplín, především botaniky, zoologie, ekologie, genetiky, fyziologie rostlin i živočichů, etologie a v neposlední řadě geologie, geografie, matematiky a předmětů společenskovědních. Skripta si kladou za cíl, dát studentům souborný přehled základních poznatků oboru ochrana genofondu ve stručné a pokud možno ucelené formě. 

podle předmluvy autorů