Environment Centre cz bw204
 

Hodnocení ekosystémů k miléniu(Millennium Ecosystem Assessment - MA) je doposud nejrozsáhlejším zhodnocením změn ekosystému v posledních desetiletích. Bylo realizováno pod záštitou generálního tajemníka Organizace spojených národů Kofiho Annana v letech 2001 – 2005. Hlavním cílem rozsáhlého projektu bylo zhodnocení důsledků změn ekosystémů pro lidský blahobyt na základě vědecky podložených informací. Hodnocení MA je rovněž reakcí na žádosti vlád o informace související s naplňováním čtyř významných mezinárodních úmluv – Úmluvy o biologické rozmanitosti, Úmluvy o boji proti dezertifikaci, Ramsarské úmluvy o mokřadech a Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Výsledky MA jsou však určeny i pro další uživatele včetně vlád jednotlivých států, podnikatelské sféry a průmyslu, nevládních organizací a domorodých obyvatel.

Zjištění MA jsou postupně publikovány v několika tématických zprávách. Těm předcházela publikace Ekosystémy a kvalita lidského života: rámec pro hodnocení, jejíž souhrn je rovněž dostupný v češtině. Tato publikace, která vyšla v roce 2003, nepředkládá žádné konkrétní výsledky, ale popisuje a teoreticky rozvíjí koncepční rámec používaný v projektu Hodnocení ekosystémů k miléniu. Zavádí definice ekosystémových služeb, vymezuje parametry kvality lidského života a představuje přístupy ke komplexní analýze ekosystémů.

Ecosystems and Human Wellbeing - Framework for Assessment  

Hlavní zjištění MA jsou shrnuta v souhrnné zprávě s názvem Ekosystémy a lidský blahobyt (Ecosystems and Human Well-being - Overall Synthesis ). Tato zpráva představuje hlavní výsledky projektu Hodnocení ekosystémů k miléniu. Jedná se o přehlednou syntézu a integraci závěrů čtyř pracovních skupin MA (viz níže). Český překlad této publikace byl vydán Centrem pro otázky životního prostředí v roce 2005.  

 

Ecosystems and Human Wellbeing - Synthesis  

Souhrnné tématické zprávy

Projekt rovněž vychází vstříc různým skupinám uživatelů a proto byly výsledky projektu Hodnocení ekosystémů k miléniu publikovány v několika tématických zprávách.

Pro potřeby hlavních mezinárodních úmluv řešících otázky změn biodiverzity a ekosystémů byly publikovány celkem tři zprávy:

Syntéza k biodiverzitě (Biodiversity synthesis) shrnuje hlavní zjištění o vztahu biodiverzity a kvality lidského života na globální i subglobálních úrovních. Biodiverzita nepřispívá pouze k materiálnímu blahobytu a lidskému živobytí, ale rovněž je přispívá k bezpečnosti, rezilienci a dalším aspektům kvality lidského života jako jsou zdraví, svoboda volby a dobré společenské vztahy. Bohužel lidská činnost velmi významně urychlila zánik druhů a biosféra je také stále stejnorodější co do složení druhů. Syntéza k biodiverzitě vznikla hlavně pro potřeby Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Ecosystems and Human Wellbeing - Biodiversity Synthesis

Syntéza k dezertifikaci(Desertification Synthesis) shrnuje důsledky rozšiřování pouští pro lidský blahobyt. Degradace půdy je v oblastech s nedostatkem srážek závažným problémem. Biologická produktivita i příjmy místních obyvatel jsou často sníženy nadměrným využíváním zranitelných půd. Publikace by měla podpořit naplňování Úmluvy o boji proti dezertifikaci.

Ecosystems and Human Wellbeing - Desertification Synthesis


Syntéza k mokřadním a vodním ekosystémům (Wetlands and Water Synthesis) představuje zjištění týkající se změn a přínosů mokřadních ekosystémů a dostupnosti vody. Mokřady jsou ohroženým, zato však důležitým typem ekosystému, který poskytuje širokou škálu služeb, jako jsou ryby a vlákna, samočištění vody či ochranu před povodněmi. Zajišťování dostatku vody by mělo brát tyto služby v potaz. Publikace vznikla na objednávku Ramsarské úmluvy o mokřadech. 

Ecosystems and Human Wellbeing - Wetlands and WaterSynthesis

Další dvě zprávy jsou zaměřeny na specifické uživatele výstupů MA – podnikatelský sektor a průmysl a zdravotnický sektor.

Příležitosti a výzvy pro podnikání a průmysl (Opportunities for Business and Industry Synthesis) je název syntézy určené pro sektory s často velkým dopadem na ekosystémové služby. Zároveň však změny ekosystémových služeb ovlivňují a budou významně ovlivňovat konkurenceschopnost a zisky firem. Objevují se také nové výzvy, jako jsou emisní povolenky či poptávka veřejnosti po environmentálně odpovědném chování podniků.

Ecosystems and Human Wellbeing - Business and Industry Synthesis

Syntéza k lidskému zdraví (Health Synthesis) předkládá zjištění o vazbách změn ekosystémových služeb a lidského zdraví jako nedílné součásti kvality života. Dopady změn ekosystémů na lidské zdraví nespočívají pouze v přímém ovlivnění v podobě šíření toxických či zdraví škodlivých látek nebo infekčních onemocnění, ale rovněž v nepřímých dopadech ovlivňujících základní podmínky lidské existence a projevující se například v podvýživě či nekvalitní vodě. Zprávu vydala Světová zdravotnická organizace.  

Ecosystems and Human Wellbeing - Health Synthesis

Hodnotící zprávy

Speciální hodnotící zprávy byly vypracovány čtyřmi pracovními skupinami MA. Zprávy prezentují zjištění čtyř pracovník skupin – Stav a trendy, Scénáře, Řešení a Hodnocení ve více měřítkách.

Publikace Současný stav a trendy (Current State and Trends) představuje schopnost ekosystémů poskytovat 24 základních služeb a jejich proměny v posledních 50 letech. Zabývá se produkcí potravin, dostupností pitné vody, regulací klimatu a přírodních katastrof a rovněž kulturními službami. Značná část publikace se věnuje rovněž změnám klíčových ekosystémů, jako jsou lesní, mořské, pobřežní a vnitrozemské vodní, horské a ostrovní či zemědělské.

Ecosystems and Human Wellbeing - Current state and trends

Publikace Scénáře (Scenarios) se zabývá možným dalším vývojem ekosystémových služeb v tomto století. Ve čtyřech scénářích (Globální souhra, Pozice síly, Přizpůsobivá mozaika, TechnoZahrada) zkoumá přístupy k péči o ekosystémové služby a jejich možný stav. Scénáře by měli být nápomocny politikům a dalším veřejným činitelům při rozhodování o správě ekosystémů.

Ecosystems and Human Wellbeing - Scenarios

Publikace Řešení (Policy Responses)je zaměřena na nalézání možných způsobů udržitelné správy ekosystémů a jejich služeb. Pracovní skupina vymezila 75 možných nástrojů efektivní péče o ekosystémy. Mezi ně patří účinnější instituce a správa věcí veřejných, ekonomické pobídky či technologická a znalostní řešení.

Ecosystems and Human Wellbeing - Policy responses

Skupina subglobálního hodnocení zpracovala  východiska hodnocení ve více měřítkách (Multiscale Assessments). Rozvíjela inovativní přístup MA – kromě globálního hodnocení byla provedena rovněž regionální a lokální hodnocení. Celkem 33 regionálních hodnocení zohledňuje nejen globální trendy, ale rovněž místní znalosti a kulturní hodnoty.

Ecosystems and Human Wellbeing - Multiscale assessments