Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Cílem projektu ECONADAPT je rozvinout metody a identifikovat data pro ekonomické hodnocení, které mají pomoci ve výběru adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu.

Donor
Evropská komise, 7. rámcový program

Doba trvání projektu
2013 – 2016

Koordinátor projektu v rámci Centra
Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Popis projektu
Cílem projektu ECONADAPT je rozvinout metody a identifikovat data pro ekonomické hodnocení, které mají pomoci ve výběru adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu. Projekt se zaměřuje na klíčové oblasti rozhodovacího procesu, které vyžadují rozsáhlejší ekonomické informace, a na klíčové uživatele těchto informací, s cílem podpořit využívání ekonomie adaptace.
Mezi klíčové rozhodovací oblasti patří: zvládání extrémních výkyvů počasí, k jejichž zhoršení dochází v důsledku změny klimatu, se kterými jsou spojeny vysoké náklady v krátkém období; posouzení projektů, kde jsou náklady spojené s riziky z klimatické změny neseny v dlouhodobém časovém horizontu; vyhodnocení dotací z EU fondů využívaných k podpoře  odolnosti na změnu klimatu; analýzu makro-ekonomických dopadů rizik spojených se změnou klimatu a adaptačních strategií na úrovni členských států a na úrovni celé EU; nebo zhodnocení zahraniční rozvojové pomoci s cílem snížit náklady dopadů změny klimatu v méně rozvinutých zemích.
http://econadapt.eu/

Zapojení Centra pro otázky životního prostředí UK v projektu ECONADAPT:
I. V rámci WP2 analyzuje preference lidí vůči různým adaptačním opatřením a projektům prostřednictvím šetření, které je provedené ve třech zemích EU, včetně České republiky. 
II. Případová studie pro ČR: hodnocení investic do protipovodňových opatření ve vybrané oblasti v ČR. Analýza nákladů a přínosů adaptačních opatření zavedených s cílem předcházet dopadům záplav.

Řešitelský tým
Milan Ščasný
Iva Zvěřinová
Jan Melichar
Kateřina Kaprová
Zuzana Martínková

Výstupy