Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Projekt reaguje na situaci, kdy Česká republika schválí a posléze bude mít za úkol implementovat Národní strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, avšak v České republice pro úspěšnou implementaci takové strategie chybí některé základní předpoklady.

Donor
EHP a Norské fondy

Doba trvání projektu
2015 – 2016

Koordinátor projektu v rámci Centra
Mgr. Miroslav Havránek

Popis projektu
Projekt reaguje na situaci, kdy Česká republika schválí a posléze bude mít za úkol implementovat Národní strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, avšak v České republice pro úspěšnou implementaci takové strategie chybí některé základní předpoklady. Projekt se zaměřuje především na řešení dvou takových předpokladů: informovanost široké veřejnosti a připravenost veřejné správy realizovat smysluplná adaptační opatření.
Kvůli specifickému kontextu tématu v ČR projekt věnuje velkou pozornost nastavení komunikačních nástrojů. Vzniklá komunikační kampaň se bude opírat nejen o věcné informace, ale zohlední také možné bariéry u české veřejnosti ve vztahu k tématu adaptace na změny klimatu, které dosud nebyly zkoumány a které by mohly úspěšnou realizaci informační kampaně ohrozit. Projekt zahrnuje aktivity, které vedou ke zvyšování povědomí a informovanosti, jako například vytvoření centrálního webového rozhraní, sběr a diseminaci příkladů dobré praxe v adaptačních opatřeních ze srovnatelných regionů, soutěž o adaptační opatření roku, regionální kulaté stoly určené k diskuzi možností adaptace v daném regionu mezi zájmovými skupinami, nebo tvorbu a šíření naučených videí. Tyto aktivity jsou doplněné výzkumem postojů a preferencí populace vůči adaptačním opatřením a programům s cílem doporučit efektivní komunikaci tématu, a medializací výstupů projektu.
Projekt dále reaguje na nedostatek informací pro plánování a následnou realizaci adaptačních opatření v regionech ČR, která by měla po Národní strategii následovat v roce 2016. Pro zlepšení informovanosti a připravenosti u veřejné správy projekt navrhne indikátory environmentální zranitelnosti, jichž mohou kraje při plánování využít, a prozkoumá míru přijatelnosti různých typů adaptačních opatření v regionech. Bude vytvořena metodika pro tvorbu regionálních adaptačních strategií a také sada doporučení pro identifikaci, prioritizaci a investice do adaptačních opatření na národní úrovni.
Vzhledem ke komplexnosti problematiky projekt společně realizují dvě univerzity, Masarykova univerzita specializovaná na environmentálně-sociologický výzkum a Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí, které se specializuje na tvorbu indikátorů a analýzu preferencí a postojů. Ty doplní Integra Consulting jako expert pro tvorbu metodik, a nevládní organizace Zelený kruh a Centrum pro dopravu a energetiku, které mají bohaté zkušenosti s informačními kampaněmi.

Řešitelský tým
Miroslav Havránek
Milan Ščasný
Iva Zvěřinová
Hana Škopková
Zuzana Martínková

Výstupy