Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Ekonomické vyhodnocení mobility s cílem minimalizace rizikových emisí

Projekt je zaměřen na analyzu jednotlivých druhů dopravy z hlediska dopadů produkovaných emisí na zdraví a životní prostředí, porovnání a vyhodnocení širších souvislostí; zaměřuje se i na rozvíjející se moderní mobilitu.

Ekonomické vyhodnocení mobility s cílem minimalizace rizikových emisí

Cílem projektu je analyzovat jednotlivé druhy dopravy z hlediska dopadů produkovaných emisí na zdraví a životní prostředí, porovnat je, vyhodnotit širší souvislosti a zaměřit se na rozvíjející se moderní mobilitu.

Donor
Technologická agentura ČR

Doba trvání projektu
říjen 2013 – prosinec 2014

Koordinátor projektu v Centru

Vojtěch Máca

Popis projektu

Postup realizace projektu se sestává z následujících kroků:

definice posuzovaných rizikových znečišťujících látek
definice hodnocených zdrojů emisí
rešerše a kritická analýza existujících metodik a modelů pro určení produkce emisí pro všechny specifikované látky a zdroje
definice výsledných veličin (indikátorů) pro posouzení jednotlivých druhů dopravy i pro posouzení mobility založené na tzv. alternativních pohonech
návrhu optimálních výpočetních postupů odpovídajících cílům řešení projektu a jeho požadovaným výstupům
realizace vlastních emisních výpočtů
rozpracování detailního emisně-imisního modelu ve vybraném území
rešerše a kritické zhodnocení dostupných vztahů expozice-odezva pro dopady na lidské zdraví, nemovité statky a ekosystémy
revize monetárních hodnot pro identifikované kategorie dopadů
kvantifikace externích nákladů pro jednotlivé druhy dopravy a jejich porovnání
identifikace státních podpor relevantních z hlediska snižování rizikových emisí
vyhodnocení efektivity vybraných státních podpor a návrh optimálního mixu

Klíčová slova

emise z dopravy; externí náklady; hodnocení drah dopadu; čistá mobilita