Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

logo omegaAnalýza environmentálních dopadů regulace a predikce vývoje v sektoru energetiky panevropským dynamickým modelem TIMES

Analýza environmentálních dopadů regulace a predikce vývoje v sektoru energetiky panevropským dynamickým modelem TIMES

Projekt lokalizuje panevropský, model dílčí rovnováhy TIMES do ČR a výrazně ho rozšiřuje o:

1) detailní strukturu české energetiky včetně jejích specifik jako potenciály obnovitelných zdrojů energie či dostupnosti hnědého uhlí;
2) regionalizaci poptávky po teple;
3) lokální vytápění; 
4) externí náklady z energetiky. Výsledkem bude účinný nástroj pro analýzu dopadů regulace na český energetický sektor, který výrazným způsobem zkvalitní tvorbu projekcí emisí klasických polutantů a CO2 v ČR.

Donor: Technologická agentura ČR

Doba trvání projektu: Leden 2014 – Prosinec 2015

Koordinátor projektu v Centru: Lukáš Rečka

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj dynamického, panevropského, makro modelu dílčí rovnováhy TIMES (The Intergated MARKAL-EFOM System), s detailním popisem užívaných a plánovaných technologií v České Republice. Náš model bude vycházet z panevropského modelu TIMES, který bude rozšířen a vylepšen v několika směrech. Za prvé, stávající struktura modelu TIMES bude výrazně rozšířena o detailní strukturu výroby elektřiny a dálkového tepla v ČR; (2) budou zahrnuta reálná omezení českého energetického trhu, jako jsou potenciály obnovitelných zdrojů energie (OZE) či dostupnost hnědého uhlí v ČR; (3) budou zahrnuté nové technologie včetně zvažované výstavby nového jaderného zdroje; (4) v modelu bude regionalizována poptávka po teple dle distribučních sítí, v rámci kterých bude umožněna konkurence jednotlivých zdrojů; (5) do modelu TIMES bude začleněno také lokální vytápění jako alternativa k dodávkám centrálního tepla; (6) bude zahrnuta podrobná křivka zatížení jak na straně poptávky, tak na straně volatilní nabídky; (7) do objektivní funkce budou zahrnuty externí náklady znečištění odhadnuté metodou ExternE (EK 2003; Bickel et al. 2005; Ščasný et al. 2011), čímž bude možné minimalizovat a analyzovat celkové společenské výrobní náklady energetice. Rozvoj panevropského modelu TIMES je důležitý, aby bylo možné v celoevropském kontextu predikovat vývoj energetiky při efektech stávající a zvažované regulace energetiky. Model TIMES bude možné využívat při tvorbě environmentálních politik (např. podpora OZE, EU ETS, poplatky za emise), Státní energetické koncepce, ale i k projekcím emisí v rámci procesu stanovování Národních emisních stropů či pro UNFCCC Biennial report. Projekt naváže na testovací verzi dynamického lineárního optimalizačního modelu českého elektrického systému MESSAGE, která byla v CŽP UK vytvořena v rámci výzkumného projektu MoDEDR (Modelování dopadů environmentální daňové reformy). Použitím panevropského modelu TIMES odstraníme nedostatky jak dříve rozvíjeného modelu MESSAGE, tak i doposud užívaného optimalizačního modelu sektoru energetiky v ČR – modelu EFOM, které nezahrnují reakci poptávky na změnu cen a popisují sektor energetiky v ČR jako tzv. „energetický ostrov“ či zahrnují export a import jen jako exogenní předpoklady. Hlavními přínosy projektu jsou lokalizace panevropského, dynamického modelu dílčí rovnováhy TIMES pro Českou republiku, jeho detailní rozvoj v technologiích a predikce dopadů regulace na emise CO2 a klasických polutantů vypouštěných do ovzduší, spotřebu paliv, technologický a palivový mix, a náklady výroby elektřiny a tepla v ČR. Mezi přidané hodnoty projektu patří zejména vytvoření prvního detailního dynamického nelineárního modelu dílčí rovnováhy sektoru energetiky se zpětnou vazbou na poptávku v ČR; rozšíření jeho objektivní funkce o externí náklady související s výrobou elektřiny a tepla; a začlenění celé řady reálných omezení v sektoru energetiky jako jsou limity těžby či regionální omezení poptávky teplu.

Klíčová slova: Panevropský model dílčí rovnováhy; TIMES, projekce emisí; hodnocení dopadů regulace; energetika; životní prostředí; externí náklady; externality; CO2; znečišťující látky; palivový mix; emise

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

1) Lokalizace panevropského, dynamického makroekonomického modelu dílčí rovnováhy TIMES s podrobnou strukturou české energetiky a jejími reálnými omezeními jako jsou potenciály OZE či dostupnost hnědého uhlí v ČR, který bude sestaven tak, aby ho bylo možné dále využívat k tvorbě emisních projekcí a k hodnocení dopadů sociálně-ekonomického rozvoje společnosti na životní prostředí.

2) Vytvoření webové aplikace pro snadné a názorné zprostředkování výsledků: http://www.times-cz.czp.cuni.cz

Řešitelský tým: Milan ŠčasnýMiroslav Havránek