Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Politické nástroje a environmentální výkonnost českého průmyslu (Policy Instruments and Environmental Performance of Czech Industry), GAČR 13-24814S

Cílem projektu je analyzovat dopad minulých a současných politických nástrojů na český průmysl z několika pohledů. Konkrétně budou v projektu analyzovány rozdíly v emisní zátěži z průmyslu v důsledku použití top-down a bottom up přístupů, specifické stínové ceny pro emise ze sektoru českého průmyslu a budou analyzovány dopady environmentální reformy z 90. tých let na úroveň emisí.

Donor

Grantová agentura ČR

Doba trvání projektu

Únor 2013 – Prosinec 2015

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Miroslav Havránek

Popis projektu

Firmy produkují zboží a služby za využití souboru vstupů a jako vedlejší produkt mohou vytvářet nežádoucí výstupy, jako jsou emise vzdušných polutantů. Existují dvě širší skupiny politických nástrojů k environmentální regulaci - nástroje přímé regulace a tržně orientované nástroje. Všechny mají za cíl snížení environmetálního zatížení způsobeného lidskou aktivitou.Cílem projektu je analyzovat dopad minulých a současných politických nástrojů, které mají za cíl zvýšení environmentální výkonnosti českých firem z několika pohledů. Konkrétně porovnáme úroveň emisí z top-down a bottom-up způsobů měření emisí. Budeme analyzovat dopady environmetální reformy z 90. na úroveň emisí a změny způsobené zavedením emisního obchodování EU ETS. Konečně odhadneme specifické stínové ceny emisí pro sektory českého průmyslu.

Klíčová slova česky: Politické nástroje, vzdušné polutanty, emise, environmentální výkonnost, mezní náklady na zamezení, stínová cena

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

1) Analyzovat efekt technologií na zamezení na emise znečisťujících látek

2) Srovnat přístupy bottom-up a top-down ve vykazování znečisťujících látek z průmyslu

3) Kvantifikovat stínové ceny polutantů emitovaných českým průmyslem

Výsledky projektu v rámci COŽP