Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Donor

Technologická agentura České republiky, TA ČR

Doba trvání projektu

4/2012-12/2015

Koordinátor projektu v Centru

Ing. Jan Melichar, PhD.

Partneři projektu

ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o. a SVÚOM s.r.o.

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na výzkum celospolečenských dopadů expozice materiálů, ekosystémů a zdraví populace znečištěnému ovzduší vyvolaných antropogenními zdroji emisí, součástí je vývoj integrovaného modelu hodnocení, který umožní efektivnější rozhodování v procesech EIA, HIA, SEA a RIA mezi různými možnostmi snižování dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí. Pro komerční uplatnění tohoto modelu bude vytvořena výpočetní metodika a plně funkční software s uživatelským manuálem.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Cílem projektu je vytvoření integrovaného softwarového modelu hodnocení a výpočetního postupu pro vyhodnocení celospolečenských dopadů expozice materiálů budov a dopravní infrastruktury znečištěnému ovzduší vyvolaných antropogenními zdroji emisí, který umožní efektivnější rozhodování mezi různými možnostmi snižování dopadů antropogenních vlivů na ŽP. Součástí integrovaného hodnocení bude analýza zdravotních rizik a degradace přírodních ekosystémů.

Obecný rámec řešení představuje integrované hodnocení škod pomocí přístupu hodnocení drah dopadů (Impact Pathway Approach, IPA). Hodnocenými lokalitami budou aglomerace Prahy, Brna, Ostravy, kde budou posuzovány dopady na materiály a zdravotní stav populace. Dopady na ekosystémy budou posuzovány pro vybrané velkoplošné chráněné území v ČR.

Zvolený přístup IPA zahrnuje 4 kroky, které odpovídají navrhovaným etapám a dílčím cílům projektu:

1. Inventarizace místně a technologicky specifických emisí, inventarizace analyzovaných receptorů v území (materiálů, ekosystémů a ohrožených skupin populace), stanovení klimatických podmínek pro sledované území, definování alternativních scénářů vývoje znečištění.

2. Modelování rozptylu atmosférických znečišťujících látek pro jednotlivé scénáře a stanovení zvýšení jejich koncentrací v prostředí.

3. Kvantifikace dopadů změny imisních koncentrací jednotlivých polutantů na sledované receptory použitím funkcí koncentrace – odpověď.

4 Ekonomické ocenění těchto dopadů, které je v případě absence tržní ceny (což je u těchto efektů častým případem) odvozováno pomocí netržních metod oceňování založených na ochotě platit/akceptovat změnu kvality daného statku.

Výsledky projektu v rámci COŽP

V současné době je projekt ve fázi realizace. Výsledky budou doplňovány průběžně.

Nicméně očekávanými výsledky projekty bude:

(i) metodika na hodnocení dopadů znečištění ovzduší na degradaci exponovaných matriálů,

(ii) výpočetní metodika pro vyhodnocení dopadů znečištěného ovzduší integrovaným modelem hodnocení,

(iii) software pro vyhodnocení dopadů znečištěného ovzduší založený na integrovaném modelu hodnocení,

(iv) specializované mapy imisních polí vycházející z výsledků rozptylových studií,

(v) specializované mapy fyzických dopadů znečištěného ovzduší na materiály, ekosystémy a populaci.