Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu

Donor

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT)

Doba trvání projektu

 2011-2014

Koordinátor projektu v Centru

Jiří Dlouhý

Partneři projektu

  • Biologické centrum AV ČR
  • Bussiness Leaders Forum
  • Centrum globální změny AV ČR
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Masarykova univerzita
  • Vysoká škola finanční a správní
  • ZO ČSOP Veronica
  • Zelený kruh

Popis projektu

 ředmětem projektu je posílení kontaktů vysokých škol, výzkumných institucí a dalších subjektů se vztahem k problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje, rozvoj spolupráce mezinárodně i v rámci ČR a také posílení jejich dopadu či provázanosti s praxí. V projektu vznikne mezioborová platforma s vazbou na aplikovaný výzkum a na konkrétní politická opatření s tím související. Projekt vychází z vazeb na zahraničí, rozvíjí existující model spolupráce v mezinárodní síti institucí, která je formalizovaná jako Regionální centra expertizy, RCE, přenáší zkušenost a předpoklady spolupráce různých subjektů do českých podmínek a usiluje o vzájemné propojení obou sítí. Vytváří tak podmínky pro vznik nových forem regionální spolupráce, které v rámci tohoto projektu budou založeny, popsány, nikoli však insticuonalizovány.

Cílem je posílení kontaktů, vznik sítě spolupráce mezi oborovými platformami udržitelného rozvoje, zapojení různých subjektů (VŠ, NNO, veřejné správy atd.) do odborného dialogu směřujícího ke zvýšení schopnosti formulace politik UR na různých úrovních. Vytvořené sítě spolupracujících pracovišť mají dále směřovat k prosazování mezioborových témat ve výuce a výzkumu, k jejich uplatnění v příští spolupráci, která v této fázi může být nastartována (jakožto pilotní projekty spolupráce) – měla by se stát ale hlavně předmětem dalších navazujících projektů.

Více viz http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/cz/o-projektu/2-strucny-popis-projektu

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 COŽP je koordinátorem projektu a ze zodpovědné za velkou část projektuOPVK hor zakladni logolink RGB cz