Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu !! upravit odkaz

Donor

Technologická agentura ČR 

Doba trvání projektu

1/2012-12/2014

Koordinátor projektu v Centru

mgr. Jan Kovanda

Partneři projektu

nejsou 

Popis projektu

Projekt navazuje na předchozí projekty VaV MŽP ČR a GA ČR, které příjemce řešil v minulých 10 letech (zejména 320/2/03, 1C/7/14/04, SP/4i2/141/08, 205/04/0582, 205/08/1475). Je aplikována metoda analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni (economy-wide material flow analysis, EW-MFA). EW-MFA patří k nejrozšířenější a nejvíce standardizované metodě hodnocení antropogenních materiálových toků, která je využívaná k posuzování dopadů sociálně-ekonomického rozvoje na životní prostředí. Primárním účelem projektu je vytvořit cerifikovanou metodiku pro hodnocení hnacích sil indikátorů materiálových toků a zajistit informace z oblasti antropogenních materiálových toků a materiálové náročnosti pro oficiální monitoring, analýzu a reporting v ČR i pro reporting ČR vůči mezinárodním organizacím (Eurostat, OECD).

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Projekt sestává z několika dílčích cílů:

1) Rozšíření časových řad indikátorů energo-materiálových toků

2) Analýza vypočtených indikátorů z hlediska jejich příspěvku k zátěži životního prostředí v ČR, z hlediska efektivity využívání materiálů, z hlediska materiálové a energetické závislost ČR na zahraničí a z hlediska spotřeby obnovitelných a neobnovitelných zdrojů

3) Výpočet indikátorů materiálových toků pro ekonomické sektory

4) Posouzení příspěvku jednotlivých sektorů k zátěži životního prostředí spojené se spotřebou materiálů

5) Analýza hnacích sil vývoje indikátorů: strukturální dekompoziční analýza

Výsledky projektu v rámci COŽP

Výsledky projektu budou zahrnovat certifikovanou metodiku pro strukturální dekompoziční analýzu indikátorů materiálových toků, dvě kapitoly v odborné knize (Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje, vydavatel: MŽP ČR a Rada vlády pro udržitelný rozvoj) a odborný článek v mezinárodním vědeckém časopise (např. Ecological Indicators, Journal of Industrial Ecology, Ecological Economics, ad). Mimoto budou výše uvedené analýzy využity při sepisování relevantních kapitol ve Zprávě o životním prostředí v ČR (vydavatel: MŽP ČR) a ročenky Účty materiálových toků v ČR: vybrané indikátory (vydavatel: ČSÚ).