Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu -http://www.ucl.ac.uk/sustainable-resources/isr_news_repository/cecilia2050

Donor

EC FP7

Doba trvání projektu

September 2012 to August 2015

Koordinátor projektu v Centru

Milan Ščasný

Partneři projektu

Konsorcium je složeno z 10 partnerů a je koordinováno Ecologic Institute for International and European Environmental Policy (ECOLOGIC INSTITUTE), přičemž Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) zajišťuje koordinaci kvantitativní části výzkumu. Další partneři, se kterými spolupracujeme, jsou Basque Centre for Climate Change (BC3), Energy Institute at University College London (UCL) a Warsaw Ecological Economics Centre (UW).

Consortium consists of ten European partners and is coordinated by Ecologic Institute for International and European Environmental Policy (ECOLOGIC INSTITUTE). Quantitative research coordinator is Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS). Further, we collaborate mainly with Basque Centre for Climate Change (BC3), Energy Institute at University College London (UCL) or Warsaw Ecological Economics Centre (UW).

Popis projektu

The CECILIA2050 project analyses the performance of existing climate policy instruments and their interaction, and maps pathways for the evolution of the instrument mix in Europe. It describes ways to improve the economic efficiency and environmental effectiveness of the instrument mix, and to address constraints that limit their performance or feasibility. These include public acceptance, availability of finance and the physical infrastructure, but also the administrative and legal framework. The first, backward-looking part of the project takes stock of the existing instrument mix in the EU and its Member States, and assesses their coherence and past performance. It describes which factors determine their efficiency and effectiveness, and measures their effects on equity, innovation and competitiveness. The second, forward-looking part maps pathways towards a more ambitious policy mix for 2030 and 2050, starting from the current EU climate policy. With economic instruments at the heart of the mix, it describes and models how the instrumentation could evolve, based on scenarios of the magnitude of change required for the low-carbon transformation. To this end, it combines the state of the art modelling tools with qualitative and participatory methods. To complement the EU-level analysis, the effects of EU climate policies are quantified at the global level.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

The objectives of research activities of the Department of Environmental Economics and Sociology are to:

 • take stock of the existing instrument mix to mitigate climate change in the Czech Republic (WP1.2)
 • assess interaction between instruments and the ‘optimality’ of the current instrument mix by comparing the external costs and their internalisation by market-orientated instruments (WP1.3)
 • analyse impacts and limitations of the current instrument mix in transport sector (WP2.3)
 • examine public acceptance of current policies (WP2.5)
 • contribute to scenario requirements 2030 and 2050 (WP3.2)
 • analyse distributional impact of policies by means of a EU-wide newly developed micro-simulation model DASMOD (WP4.7)
 • examine public acceptance of prospected policies and analyse individual preferences for specific policy attributes (WP4.8)

Cíle výzkumných aktivit, které realizuje v tomto projektu Oddělení environmentální ekonomie a sociologie:

 • shrnout a posoudit stávající nástrojový mix pro zmírnění změny klimatu užívaný v současnosti v České republice (WP1.2)
 • posoudit vzájemné vazby mezi nástroji a ‘optimalitu’ stávajícího nástrojového mixu prostřednictvím srovnání externích nákladů a jejich internalizace tržně orientovanými nástroji (WP1.3)
 • analyzovat dopady a meze v současnosti zavedených nástrojových mixů v sektoru dopravy (WP2.3)
 • zkoumat přijatelnost stávajících politik (WP2.5)
 • přispět k návrhu scénářů pro období 2030 a 2050 (WP3.2)
 • analyzovat distribuční dopady politik pro EU prostřednictvím nově vytvořeného mikro-simulačního modelu DASMOD (WP4.7)
 • analyzovat přijatelnost navrhovaných a budoucích politik pro zmírnění změny klimatu včetně analýzy individuálních preferencí po specifických atributech politik (WP4.8)

Výsledky projektu v rámci COŽP

Zatím žádné