Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Poskytovatel

European Chemicals Agency

Doba trvání projektu

Duben 2012 až prosinec 2013

Koordinátor projektu v rámci Centra

Milan Ščasný

Partneři projektu

COŽP UK, Oddělení environmentální ekonomie a sociologie vede tento mezinárodní projekt. Do řešení projektu je zapojena Vrije Universiteit, Institute for Environmental Studies (VU-IVL) a další mezinárodně uznávaní experti na metody netržního oceňování (Prof. Stale Navrud, Prof. Anna Alberini a Dr. Alistair Hunt). Na výzkumu spolupracují také experti na epidemiologii, MUDr. Radim Šrám, DrSc. (AV UEM), MUDr. Jaroslav Volf a MUDr. Eva rychlíková. Sběr dat zajišťuje IPSOS Tambor.

Popis projektu

Cílem projektu je odvodit hodnoty zdravotních přínosů snížení expozice chemickým látkám pro EU pro účely provádění ekonomických analýz a HIA relevantních pro REACH prostřednictvím Agentury, členských zemí a žadatelů. Bude provedeno empirické šetření ve čtyřech zemích EU (Česká republika, Itálie, Nizozemí, Velká Británie) s cílem odhadnout ochotu platit za vyhnutí se vybraným dopadům expozice chemickým látkám na zdraví. Ochota platit bude odvozená prostřednictvím využití metod podmíněného hodnocení a výběrového experimentu pro celkem 15 zdravotních výstupů týkající se rakoviny, přecitlivělosti kůže a dýchání, opakované dávkové toxicity, efektů na plodnost, na narození a rozvoj dítěte.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Cíle výzkumných aktivit, které realizuje v tomto projektu Oddělení environmentální ekonomie a sociologie:

  • - koordinovat projekt
  • - navrhnout a otestovat výzkumný nástroj, provést šetření ve čtyřech zemích EU
  • - ekonometricky analyzovat data a odvodit hodnoty ochoty platit pro přibližně 15 zdravotních dopadů
  • - srovnat výsledky ochoty platit s ekvivalentními hodnotami QALY

Výsledky projektu v rámci COŽP

Stated-preference study to examine the economic value of benefits of avoiding selected adverse human health outcomes due to exposure to chemicals in the European Union
Service contract for the European Chemicals Agency No. ECHA/2011/123 Final Report Part I: Sensitization & Dose Toxicity

Ščasný M., Zvěřinová I. (2014) Stated preference study to examine the economic value of benefits of avoiding selected adverse human health outcomes due to exposure to chemicals in the European Union. Service contract for the European Chemicals Agency No. ECHA/2011/123 FD7. Final Report Part II:Fertility and Developmental Toxicity

Alberini A., Ščasný M. (2014) Stated-preference study to examine the economic value of benefits of avoiding selected adverse human health outcomes due to exposure to chemicals in the European Union
Service contract for the European Chemicals Agency No. ECHA/2011/123 FD7. Final Report Part III: Carcinogens