Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webová stránka projektu

http://www.brainpoolproject.eu/

Donor

7. rámcový program Evropské komise

Doba trvání projektu

2011-2014

Koordinátor projektu v Centru

PaedDr. Tomáš Hák, PhD.

Popis projektu

Problematika indikátorů, které by mohly doplnit či nahradit stále dominující ekonomický indikátor – hrubý domácí produkt – se dostává v současnosti do popředí zájmu odborné veřejnosti a tvůrců politik v Evropě. Evropská komise proto podporuje výzkumné projekty, které by lépe ozřejmily možnosti implementace alternativních indikátorů (sociálních, environmentálních i ekonomických) v evropském regionu. Takové alternativní indikátory bývají mj. označovány „Beyond GDP“, tedy indikátory „jdoucí nad rámec hrubého domácího produktu“. Jednou z rolí těchto indikátorů má být lepší - objektivnější informace o kvalitě života občanů evropských zemí, referující více než jen o jejich ekonomické prosperitě.

Projekt BRAINPOoL se zabývá výzkumem procesů transferu indikátorů mezi tvůrci indikátorů, které aspirují být zařazeny do kategorie „Beyond GDP“, a jejich uživateli. Projekt se snaží nalézt mechanismy, které by umožnily zvýšení zájmu o alternativní - „Beyond GDP“ - indikátory mezi tvůrci politik. Hledá proto odpovědi na otázky typu: Jaký typ indikátoru se zdá tvůrcům politik atraktivní? V jaké podobě má být indikátor tvůrcům politik nabízen? Jaké události iniciují zařazení alternativních indikátorů mezi indikátory tradiční? Nebo Kdo podporuje nebo naopak inhibuje využívání alternativních indikátorů?

Projekt má tyto hlavní cíle:

  • Shromáždit a kategorizovat alternativní – „Beyond GDP“ indikátory.
  • Analyzovat záměry tvůrců a promotérů alternativních indikátorů.
  • Analyzovat dopad jimi aplikovaných alternativních –„Beyond GDP“ indikátorů.
  • Analyzovat a popsat aktivity (tvůrců a promotérů indikátorů, odborné veřejnosti, politické sféry, nevládních neziskových organizací) ve vybraných evropských zemí, které stimulovaly a stimulují debatu o alternativních indikátorech, a které vedly k jejich praktickému využití.
  • Přinést praktické ukázky (příklady dobré praxe) využívání alternativních indikátorů na lokální, národní i nadnárodní úrovni, aby došlo k prolomení bariér mezi tvůrci a promotéry a uživateli indikátorů.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

COŽP se podílí na naplňování všech hlavních cílech projektu. Těžiště práce spočívá však zejména v:

  • Expertíze v oblasti indikátorů – kategorizace indikátorů, metodologie tvorby indikátorů, analýza dopadů indikátorů
  • Analýze a popisu aktivit na území ČR, které se dotýkají využívání alternativních indikátorů (vč. indikátorů udržitelného rozvoje)
  • Tvorbě příkladu dobré praxe, jejímž jádrem je aplikace Metodiky „A“ MA21 ve vybraných městech ČR

Kromě toho je COŽP pověřeno:

  • publikací nejméně 1 vědeckého článku v impaktovaném nebo recenzovaném časopise a
  • tvorbou několika odborných zpráv projektu, včetně zprávy závěrečné.

Výstupy projektu v rámci COŽP

Studie: Aplikace indikátorů udržitelnosti na místní úrovni: odkrývání bariér a driverů v implementaci indikátorů na příkladu Zdravého města Chrudim 

Publikace v odborném časopise

Zprávy : Review report on Beyond GDP indicators: categorisation, intentions and impacts