Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Donor

Greenpeace Central and Eastern Europe

Doba trvání projektu

May 2011 to September 2011

Koordinátor projektu v Centru

Milan  Ščasný

Partneři projektu

Koordinátorem projektu je CE Delft. CŽP UK, Oddělení environmentální ekonomie a sociologie, na řešení tohoto projektu dále spolupracovalo s Ing. Jiřím Balajkou, Dr.Cs. – slovenským expertem na modelování sektoru energetiky.

CE Delft coordinates this project. CUNI, Dept. of Environmental Economics and Sociology, cooperates also with Dr. Jiří Balajka – Slovakian expert on energy sector modelling.

Popis projektu

Cílem projektu je provést kvantitativní ekonomickou analýzu dopadů zpřísnění klimatických cílů EU z 20% na 30% snížení emisí skleníkových plynů v roce 2020 oproti roku 1990 na slovenskou ekonomiku. Hlavním cílem studie je odhadnout náklady a přínosy naplnění přísnějšího klimatického cíle pro rozdílné aktéry slovenského hospodářství včetně rozčlenění těchto nákladů pro jednotlivé sektory. Na základě statistických dat (Slovstat, EU ETS Registry) a predikcí (PRIMES/GAINS) byla provedena robustní makroekonomická analýza ke zhodnocení pravděpodobných dopadů ne jen na sektory energetiky a průmyslu, ale i na celospolečenský užitek včetně rozpočtových výnosů a přínosů ze zamezení emisí daných polutantů.

The study performs a quantitative economic analysis of the impacts on the Slovak economy of the EU tightening its climate target from a 20 to a 30% reduction in greenhouse gas emissions by 2020 as compared to 1990. The main aim of the study is to assess the costs and benefits of meeting a more stringent climate target accruing to different players in the Slovakian economy, with a sectoral breakdown of these costs. Using statistical data (Slovstat, EU ETS Registry) and forecasts (PRIMES/GAINS), a broad macro-economic analysis was performed to assess the likely impacts not only on the electricity and industrial sectors but also on welfare more generally, including budgetary revenues and benefits accruing from abatement of associated pollutant emissions.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

  • odhadnout dopady naplnění přísnějšího klimatického cíle na slovenský sektor energetiky, spotřebu paliv, emise a výrobní náklady elektřiny.
  •  assess the impacts of meeting a more stringent climate target on Slovak energy sector, fuel consumption, emissions and electricity production cost.

Výsledky projektu v rámci COŽP

Celkový závěr studie je, že cíl 30% snížení může být dosažen bez dalších přímých nákladů pro slovenskou ekonomiku. Přímé náklady jsou přibližně stejné jako při dodržení cíle 20% snížení emisí. Výsledky modelování ukazují, že celkově je -30% cíl je o 5 milionů EUR levnější než cíl 20% snížení. Vyšší náklady na zamezení emisí v případě 30% cíle jsou vykompenzovány vyšší úsporou paliv v průmyslu a výrobě elektřiny, vyššími výnosy z aukcí povolenek pro vládu a vyšší hodnotou značné části převedených povolenek z minulých let držených firmami. Přímé náklady a přímé přínosy -30% cíle se tedy přesně navzájem vyváží.

The overall conclusion is that the -30% target can be met without any additional direct costs to the Slovak economy. The direct costs are approximately the same as under a 20% target. The modelling effort in this study indicates that overall the -30% policy target for 2020 is about € 5 million cheaper than the -20% target. The higher abatement costs under a -30% scenario are mitigated by greater fuel savings in industry and the electricity sector, higher auction revenues for the government and the higher value of the substantial amount of banked credits that companies hold. In this way, the direct costs and direct benefits of the -30% scenario exactly outweigh each other.

Výstup

Bruyn de, S, Markowska, A., Nelissen, D., Šcasny, M., Balajka, J., Rečka, L. (2011), The economic impacts on Slovakia of tightening the EU GHG target from -20 to -30%. CE Delft, Publication code 11 7467 60, September 2011.