Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

MethodEx: Methods and data on environmental and health externalities: harmonising and sharing of operational estimates banner

Webové stránky projektu

Donor

Evropská komise, 6. rámcový program (STREP)

Doba trvání projektu

2004–2007

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný

Partneři projektu

Koordinátorem projektu je AEA Technology Environment, na projektu pracovalo celkem 11 evropských výzkumných a vzdělávacích institucí - viz seznam.

Popis projektu

Projekt má dva základní cíle:

1) Rozšířit stávající přístup analýzy externalit na zemědělství, průmysl, odpadová a jiná odvětví , na základě nejlepších zkušeností v oblasti dopravy a energetiky.

2) Poskytnout politikům nástroj, který by jim umožnil konzistentní a vhodný přístup k externalitám ve všech oblastech, přičemž by bral v potaz i přenositelnost a nejistotu.

Cíle výzkumu podrobněji

•  Poskytnout seznam a kritický přehled stávajících studií analyzujících externality v zemědělském odvětví, průmyslu, odpadech a v jiných odvětvích, než jsou doprava a energie.

•  Sladit metodiku v těchto odvětvích a zároveň zajistit konzistenci se současnými nejlepšími přístupy v praxi i v metodologii, které se užívají v odvětví dopravy a energie, a pro začátek tak poskytnout integrovanou a společnou metodiku pro všechna odvětví hospodářské činnosti.

•  Provést další (relevantní) analýzu kvůli zlepšíni metodiky v nových odvětvích a prokázat její aplikovatelnost na případových studiích.

•  Pojmenovat hlavní mezery ve stávajících znalostech, které zamezují využití velmi kvalitních studií o externalitách v těchto nových odvětvích, a předložit pro výzkum taková doporučení, aby se tyto mezery vyplnily.

•  Stanovit přenositelnost výsledků a dat, včetně využití do nových členských států.

•  Zapojit politiky tak, aby v co nejvyšší míře využili přínosu z výzkumných výstupů (data a nástroje pro posuzování externalit).

•  Zpřístupnit základní informace v nových odvětvích v databázi shrnující data o externalitách (RED database - Review of Externalities Data, viz www.red-externalities.net), vytvořených pro DG Research.

•  Rozvinout soubor nástrojů pro politickou analýzu s využitím externalit, s hlavními oblastmi rozvoje v oblastech nejistoty a globálního oteplování. Poskytnout návod, jak prezentovat výsledky určitých studií ve standardizovaných formátech.

•  Rozšířit dané výsledky k “stakeholderům” prostřednictvím internetu a seminářů.

COŽP UK se podílí na:

i) rozvoji a harmonizaci metod kvantifikace externalit,

ii) jejich aplikaci pro výpočet externích nákladů v sektorech průmyslu a odpadovém hospodářství v České republice,

iii) přenositelnosti výsledků monetární valuace dopadů na nemocnost, oceňování rekreační funkce lesa a škod na vodních plochách z eutrofizace v důsledku znečištění ze zemědělství,

iv) aplikaci konsistentní CBA, v) spolupodíleli se na tvorbě a naplnění RED databáze.

Výstupy

Výstupy z projektu naleznete na webových stránkách projektu.

Více informací o „ExternE project series“ na http://www.externe.info.