Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

1F44E/022/210 Ekonomika zavádění alternativních paliv v dopravě a možnosti internalizace externích nákladů dopravy v České republice

Webové stránky projektu

Donor

Ministerstvo dopravy ČR

Doba trvání projektu

duben 2004–prosinec 2006

Koordinátor projektu v Centru

Ing. Mgr. Hana Foltýnová, Ph.D.

Partner projektu

ČVUT

Popis projektu

V období na konci 2. světové války ropa ovládla trh s palivy a v současné době jsou nejužívanějšími pohonnými hmotami v dopravě benzín a nafta. Ropa jako výchozí surovina k výrobě paliv je ale vyčerpatelný zdroj, který se navíc často nachází v politicky nestabilních oblastech. Proto se hledají nová (či staronová) paliva, která by je nahradila, a snížila tak závislost na dovážené ropě. Dalším důvodem k zavádění alternativních paliv je snížení zátěže životního prostředí z emisí či podpora zemědělství při výrobě surovin pro biopaliva.

Podpora alternativních paliv se stává důležitým bodem politik Evropské unie. K podpoře zavádění biopaliv schválil Evropský parlament a Rada EU směrnici 2003/30/ES, o podpoře využívání biopaliv v dopravě. Tato směrnice také stanovuje doporučený minimální podíl biopaliv na celkové spotřebě pohonných hmot. V roce 2005 by biopaliva měla dosáhnout 2% podílu, v roce 2010 pak 5,75% podílu.

V našem projektu jsou alternativní paliva pojata široce jako veškeré náhrady konvenčních fosilních paliv (benzínu a nafty). Dělíme je do tří skupin:

A) biopaliva

B) paliva ze zemního plynu

C) vodík.

V rámci projektu budou zpracovány scénáře možností zavádění těchto alternativních paliv v ČR s ohledem na současný stav technologií, a poté vyhodnoceny jejich ekonomické a environmentální dopady.

Výstupy

Výstupy naleznete na webových stránkách projektu.