Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

GA205/04/0582 Hodnocení stavu životního prostředí na základě analýzy materiálových a energetických toků

Donor

Grantová agentura České republiky

Doba trvání projektu

leden 2004–prosinec 2006

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Jan Kovanda

Popis projektu

Projekt je zaměřen zejména na analýzu čistých přírůstků materiálových (fyzických) zásob České republiky za roky 2000-2002 (indikátor NAS) a pilotní výpočet a analýzu indikátorů energetických toků pro Českou republiku za období 1990-2003.

Indikátor NAS byl doposud pro Českou republiku vždy vypočítáván nepřímo, tz. jako rozdíl celkových vstupních a celkových výstupních toků materiálů, v rámci projektu je však počítán tzv. přímou metodou. Ta je založena na sledování hrubých přírůstků materiálových zásob a jejich úbytků, které jsou poté odečteny. Díky tomu je možné členit čistý přírůstek fyzických zásob podle jednotlivých podkategorií (budovy, stroje, dopravní prostředky apod.) a podle druhu materiálu (stavební hmoty, kovy, dřevo apod.).

Analýza energetických toků je prováděna na základě metodiky vyvinuté ve vídeňském Ústavu pro mezioborová studia. Díky tomu jsou získaná data srovnatelná s ostatními pilotními studiemi, provedenými na příkladě zemědělsko-pastevecké společnosti (Thajsko) a průmyslově vyspělého státu západní Evropy (Rakousko). Již nyní je možné předpokládat, že energetická spotřeba v České republice se bude blížit průmyslově vyspělému státu západní Evropy. Jaký však bude její vývoj během přechodu od centrálně plánované k tržní ekonomice? Jaký bude podíl obnovitelných a neobnovitelných zdrojů na energetické spotřebě vypočtené podle metodiky analýzy energetických toků?

Centrum je jediným řešitelem tohoto projektu.

Výstupy

Výstupy projektu v systému RIV