Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

COMETR logoCOMETR: Competitiveness effects of environmental tax reforms

Projekt se zaměřuje na analýzu dopadů regulace na konkurenceschopnost prostřednictvím prvně provedené rozsáhlé ex-post sektorální analýzy evropských environmentálních daňových reforem. Dopady daňových reforem v zemích EU-15 a nově přistoupivších zemí ES jsou zkoumány prostřednictvím modelování (bottom-up i makro modelování – model E3EM) a případových studií.

COMETR: Competitiveness effects of environmental tax reforms COMETR logo

Webové stránky projektu

Donor

Evropská komise, 6. rámcový program (STREP)

Doba trvání projektu

2004–2006

Koordinátor projektu v Centru

Ing. Jan Brůha, M.A., Mgr. Milan Ščasný

Popis projektu

Projekt se zabývá dopady environmentálních daňových reforem na konkurenceschopnost na sektorální úrovni; využívá modelů “bottom up” a makroekonomcických modelů a případových studií analyzujících stávající daňové reformy v zemích evropské pětadvacítky. Obecné východisko ex-post analýzy, spočívá v tom, že modely budou analyzovat současné zkušenosti spíše než nejisté předpoklady, což představuje jeden z nejvýznamnějších inovativních aspektů projektu.

Projekt začíná konceptuálním objasněním problému konkurenceschopnosti a stručným přehledem zkušeností s environmentální daňovou reformou. Na základě dostupnosti dat bude vybráno pro srovnávací analýzu pět až osm průmyslových pododvětví a analyzovat se bude rovněž dopad daňových reforem v šesti zemích původní evropské patnáctky (Švédsko, Finsko, Dánsko, Nizozemí, Německo a Velká Británie) i v jednom novém členském státě.

Aby bylo možné identifikovat různé stupně citlivosti, budou pečlivě zkoumány podmínky světového trhu pro určitá odvětví. Konvenční “bottom-up” model bude zkoumat krátkodobé dopady, zatímco dynamičtější model analýzy založený na E3ME modelu Cambridge Econometrics bude využit pro analýzu krátkodobých i dlouhodobých efektů se zvláštním důrazem na konkurenceschopnost. Tento model zachycuje efekty mezi odvětvími i další nepřímé efekty či dopady mezinárodní konkurenceschopnosti, které nelze snadno postihnout přístupem “bottom-up”. Cílem projektu je porovnat krátkodobé a dlouhodobé náklady environmentální daňové reformy. Pro různé scénaře reforem bude analyzována dynamika zaměstnanosti, výstup, zahraniční obchod, investice do kapitálu  a vědy a výzkumu.