Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

1C/4/43/04 Environmentální a hospodářské efekty ekonomických nástrojů ochrany ŽP

Donor

Ministerstvo životního prostředí ČR

Doba trvání projektu

září 2004–prosinec 2005

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný

Partneři projektu

Projekt byl řešen ve spolupráci s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku Vysoké školy ekonomické v Praze (IEEP VŠE) a IREAS, Institutem pro strukturální politiku, o.p.s.

Popis projektu

Projekt byl řešen v rámci tří modulů.

1. modul: rešerše právních norem ČR, ES a souvisejících dokumentů analyzujících účinnost a efektivnost ekonomických nástrojů politiky životního prostředí; jejich ekonomická kategorizace. Dílčí cíle zahrnovaly analýzu prostředí aplikace nástrojů politiky životního prostředí, identifikaci subjektů národního hospodářství, kterých se aplikace nástrojů politiky ochrany životního prostředí týká a vazeb mezi nimi, případně zhodnocení účinnosti nástrojů s ohledem na plnění definovaných cílů.

2. modul: analýza spotřeby a faktorů ovlivňujících chování domácností. Dílče cíle zahrnovaly: ex-post analýzu výdajů jednotlivých příjmových typů domácností ČR v letech 1993-2003 a analýzu působení ekonomických nástrojů ochrany ŽP na chování domácností ČR v rámci případových studií (energetika, doprava, voda, odpady, bio-potraviny), odhad cenových a důchodových elasticit poptávky domácností pro vybrané produkty a analýzu distribučních efektů nástrojů environmentální regulace

3. modul: analýza přínosů a nákladů aplikace ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí; jejich identifikace a měření včetně analýzy administrativních nákladů ekonomických nástrojů environmentální regulace.