Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

1C/7/14/04 Materiálové toky a udržitelné využití zdrojů

Donor

Ministerstvo životního prostředí ČR

Doba trvání projektu

červenec 2004 – prosinec 2005

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Jan Kovanda

Popis projektu

Cílem projektu je rozšíření časových řad makro indikátorů materiálových toků do roku 2003 s využitím metodiky Eurostatu pro analýzu materiálových toků na makroekonomické úrovni. Projekt dále analyzuje a kvantifikuje nejistoty spojené s indikátory materiálových toků a na základě několika kritérií (například vztah indikátorů materiálových toků k zátěži životního prostředí, udržitelnému rozvoji či systému národních účtů) hodnotí jejich využitelnost pro vyjadřování oddělení křivek zátěže životního prostředí a ekonomické výkonnosti (tzv. decoupling).

V rámci projektu jsou dále přepočítávány výstupní indikátory materiálových toků za období 1990-2003 s využitím odlišných dat pro skládkované odpady než doposud (využití dat Českého statistického úřadu namísto dat Českého ekologického ústavu/Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.). Tato část práce zahrnuje také revizi disagregace výstupních indikátorů materiálových toků podle ekonomických sektorů a podle environmentálního média, do kterého výstupní/odpadní toky směřují (voda, půda, vzduch). Toto členění je důležité z hlediska analýzy přesunu zátěže životního prostředí napříč médii a ekonomickými sektory v průběhu ekonomické transformace ČR před vstupem do EU.

Centrum je jediným řešitelem tohoto projektu.

Výstupy

Výstupy v systému RIV