Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

1C/5/6/04 Environmentální vlivy na zdraví dětí

Donor

MŽP ČR

Doba trvání projektu

září 2004–prosinec 2005

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný

Partneři projektu

Koordinátor projektu - Ústav experimentální medicíny AV ČR – provádí řešení částí 1 a 2.

Popis projektu

Projekt si klade za cíl stanovit riziko dlouhodobých účinků a změn v úrovni znečištění ovzduší na zdravotní stav dětí s použitím modelových souborů dětí z okresu Teplice a Prachatice.

1) Bude provedeno hodnocení vztahů mezi vybranými genotypy ovlivňujícími metabolismus atmosférických polutantů a schopnosti reparovat genetické poškození těmito polutanty na straně jedné, a nemocností dětí na Teplicku a Prachaticku jako modelové oblasti s postupně se snižujícím znečištěním ovzduší na straně druhé.

2) COŽP provádí analýzu vztahů mezi kvalitou životního prostředí a percepcí zdravotních rizik, které jsou s kvalitou životního prostředí nejtěsněji spojeny.

3) Druhým výstupem za COŽP je vyhodnocení celkových nákladů spojených s dopady na zdravotní stav dětí a srovnání výše celkových nákladů spojených s nemocností s hodnotami pro EU.

* 2004

V prvním roce řešení projektu COŽP provedlo statistické srovnání obou sledovaných okresů z hlediska vybraných socio-ekonomických a demografických charakteristik a vybraných ukazatelů nemocnosti. Dále byl proveden předvýzkum na téma nemocnosti dětí. Na základě odborných konzultací s dětskými lékaři byl sestaven dotazník založený na metodice „kontingenčního oceňování“. Pozornost je v něm věnována vybraným respiračním onemocněním.

* 2005

V počátku roku proběhlo pilotní šetření a na jeho základě upraven dotazník. Hlavní vlna sběru dat (N=460) proběhla v průběhu měsíců dubna až června 2005. Dále byla vypracována metodika oceňování nákladů z veřejného zdravotního pojištění na léčení zkoumaných respiračních chorob. V druhé polovině roku budou analyzována data získaná sociologickým šetřením a vypočítány celkové náklady spojené s vybranými respiračními onemocněními. Hodnota bude porovnány s hodnotami srovnatelných onemocnění v EU.

Výstupy

Výstupy projektu v systému RIV