Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

SM/320/1/03 Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace

Donor

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Doba trvání projektu

listopad 2003–prosinec 2005

Koordinátor projektu v Centru

Ing. Jan Melichar

Partneři projektu

Centrum pro otázky životního prostředí je hlavním řešitelem tohoto projektu, kdy řešitelé vycházeli ze zkušeností získaných z účasti na evropských výzkumných projektech jako je ExternE-Pol, SusTools, DIEM, MethodEx. Dále na tomto projektu spolupracovali odborníci z ČHMÚ (emise znečišťujících látek) a Porsenna o.p.s (obnovitelné zdroje energií).

Popis projektu

Projekt „Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách  České republiky a metody jejich internalizace“ vychází z potřeby kvantifikace externích nákladů souvisejících s provozováním energetických systémů a jednotlivých energetických zařízení v České republice. Cílem projektu bylo ocenění a kvantifikace celkových nákladů a přínosů současných energetických systémů v České republice, a to jak na úrovni jednotlivých energetických zařízení, tak pro ČR jako celek. Současně budou vymezeny a kvantifikovány  externí náklady způsobené dopravou a nakládání s odpady.

V rámci projektu byly vymezenynegativní a pozitivní externí efekty, které jsou spojeny s provozováním energetických systémů (výroba elektřiny a tepla) využívající uhlí, ropu, zemní plyn, jádro a obnovitelné zdroje energie. V souvislosti s kvantifikací negativních externích nákladů spojených s provozováním jednotlivých energetických zařízení v ČR byla aplikována metodika ExternE, která vychází z aplikace Analýzy drah dopadů („Impact Pathway Approach“, IPA) a Hodnocení životního cyklu (LCA) energetických technologií a energetických procesů.

V rámci tohoto projektu proběhlo dotazníkové šetření.

Výstupy

Výstupy projektu v systému RIV

Seminář ze série Supra Solidam Petram "Externí náklady způsobené výrobou elektřiny a tepla, dopravou a spalováním odpadů: aplikace metodiky ExternE" (Praha, 30.11.2004)

Konference "Oceňování lidského zdraví a kvantifikace externalit z energetiky" (Praha, 8.-9.12.2005)