Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

INFOSDEV: Informace o udržitelném rozvoji, vzdělávání, ekonomické nástroje a indikátory

Webové stránky projektu

Donor

Evropská komise, 5. rámcový program

Doba trvání projektu

leden 2003 - prosinec 2005 

Koordinátoři projektu v Centru

Iva Hönigová (WP1), Bedřich Moldan (WP 2)

Popis projektu

WP1 - Fórum vysokoškolských učitelů

Podpora spolupráce vysokoškolských učitelů při rozvoji a zapojování konceptu udržitelného rozvoje do výuky (i výzkumu) na vysokých školách.

Fórum vysokoškolských učitelů je službou univerzitním učitelům. Je to volná organizace univerzitních pedagogů z celé České republiky, kteří mají společný zájem o vysokoškolské vzdělávání v oboru životního prostředí a udržitelného rozvoje. Smyslem jeho činnosti je trvale přispívat k vyjasňování a vytváření obsahu, rozsahu a metod vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Fórum poskytuje univerzitním učitelům prostor pro setkávání, diskusi a navazování kontaktů, pro prezentaci jejich práce, výměnu zkušeností, pro hledání inspirace a povzbuzení, pro sdílení informací o možnostech realizace projektů.

Činí tak především díky pravidelným setkáním, která se konají 1 – 2x ročně. Nedílnou součástí programu jsou také informace o aktuálním mezinárodním dění v oblast vzdělávání k udržitelnému rozvoji, které Centrum získává v rámci svých ostatních aktivit. Práce vysokoškolských učitelů je také podporována dalšímu aktivitami, mj. udržováním databází literatury, studijních oborů atd. Zvláštní částí činnosti Fóra je např. pořádání seminářů k terminologii udržitelného rozvoje.

Fórum vysokoškolských učitelů je déletrvajícím projektem Centra. První aktivity byly vyvinuty v rámci projektu UNDP, zahájeného v roce 1998. V současné době je jednou z pracovní částí (Work Package) šířeji zaměřeného projektu INFOSDEV.

WP2 - Sociální a kulturní ekologie

Akreditace doktorského studijního programu „Environmentální studia“ a podpora současného navazujícího magisterského studijního programu „Sociální a kulturní ekologie“

Cílem tohoto pracovního balíku je podpořit výuku navazujícího Mgr. studijního programu „Sociální a kulturní ekologie“ vyučovaného na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V rámci projektu jsou sestavovány a překládány učební materiály, pořádána setkání, letní školy pro studenty a podporováno navazovaní spolupráce s tematicky příbuznými studijními programy v zahraničí.

Druhým cílem této části projektu je připravit akreditaci doktorského studijního programu „Environmentální studia“.Cílem této akreditace je vytvořit místo pro regulérní vědeckou práci na tématech souvisejících s udržitelným rozvojem, a zaplnit tak bílé místo, které zůstává v prostoru mezi výzkumným zaměřením existujících studijních programů. Mnoho uvažovaných témat disertačních prací se nachází na pomezí stávajících disciplín, což vyžaduje zvláštní pečlivost při formulaci akreditačního záměru, volba netradičního přístupu je však zároveň výzvou.

Jediným řešitelem této části je Centrum. WP2 je zpracovávána ve spolupráci s katedrou Sociální a kulturní ekologie FHS UK, kterou váží k Centru tradiční vztahy dlouholeté spolupráce.

WP3 - Ekonomické nástroje ochrany ŽP

více na stránkách projektu.

WP4 - Rozšíření výzkumných programů o indikátorech udržitelného rozvoje

více na stránkách projektu.

WP5 - Světový summit o udržitelném rozvoji (WSSD) - diseminace výsledků a zvyšování povědomí

více na stránkách projektu.