Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

GA402/03/Z019 Ochrana proti povodním jako průřezový problém státní politiky

Webové stránky projektu

Donor

Grantová agentura ČR 

Doba trvání projektu

leden 2003–prosinec 2003 

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný

Partneři projektu

Intitut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Vysoká škola ekonomická v Praze 

Popis projektu

Projekt si kladl za cíl analyzovat problematiku povodní z jiného než ryze vodohospodářského pohledu, a sice zavedením ekonomických kategorií hodnocení institucionálního zabezpečení ochrany před povodněmi, financování popovodňové obnovy i obecné prevence aj. Testovaná hypotéza pro účely terénního průzkumu byla provokativně formulována takto: „Velký podíl na katastrofickém rozměru a dopadech povodní měla nedostatečná koordinace mezi institucemi.“ Bez ohledu na míru potvrzení tohoto výroku byly v průběhu řešení projektu odhaleny četné nedostatky v existující legislativě i jejím praktickém naplňování, ale především v informovanosti a přístupu samotné veřejnosti v rámci dlouhodobé protipovodňové prevence.

V průběhu řešení projektu:

  1. byla provedena analýza institucí a legislativy v oblasti krizového řízení, vodního hospodářství a územního plánování, byla naznačena hlavní selhání v průběhu povodní v roce 2002 a uvedeny připravované změny jednotlivých systémů,
  2. na půdě IEEP byly ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy uspořádány dva diskusní semináře:
    Povodně v Praze – předpoklady pro efektivní krizový management (moderovali Ing. Lenka Čamrová a Ing. Milan Ščasný)
    Konflikty ve využívání území v souvislosti s protipovodňovou ochranou (moderovala prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.),
  3. bylo provedeno dotazníkové šetření u všech obcí zaplavených v průběhu srpna roku 2002 s počtem 700–999 obyvatel. Dotazování se zaměřilo na politické, ekonomické a institucionální změny, které se v obci udály v důsledku povodní. 

Výstupy

Jednotlivé výstupy jsou součástí sborníku

Čamrová, L. – Jílková, J.: Povodně jako průřezový problém státní politiky, IEEP 2004, 174 s. (pdf, 1551 kB)

Sborník obsahuje v rámci úvodních kapitol analýzu současného stavu rozdělení pravomocí mezi orgány veřejné právy v oblastech krizového managementu, řízení a prevence povodňových událostí a územního plánování ve vztahu k povodním. Tato analýza reflektuje situaci z období povodní 2002, kterým byla v rámci projektu věnována největší pozornost. Částečně jsou zahrnuty i změny na základě novelizace jednotlivých právních předpisů. Kapitola II. je věnována stručnému přehledu koncepčních vládních dokumentů, jejichž opatření přímo či nepřímo ovlivňují oblast povodňové problematiky a protipovodňové ochrany. V kapitole III. pak naleznete přehled získaných informací o dotačních titulech jednotlivých ústředních orgánů státní správy realizovaných v souvislosti s povodněmi 2002. Na tyto spíše popisné kapitoly navazují praktické výstupy samotného projektu v podobě přepisu diskusí odborných seminářů k povodňové problematice (kapitola IV.) a vyhodnocení dotazníkového šetření malých obcí postižených povodněmi (kapitola V.). Závěrečné kapitoly pak shrnují okrajově dotčenou problematiku poučení soukromého sektoru (tj. reakce trhů, obyvatelstva) a obecně hodnotí vzájemnou provázanost a spolupráci jednotlivých sektorů národního hospodářství v konfrontaci s povodňovou realitou.