Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Towards sustainability in the Czech Republic (K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek)

Webové stránky projektu

Donor

UNDP

Doba trvání projektu

1998–2000 

Koordinátor projektu v Centru

PaedDr. Tomáš Hák 

Partneři projektu

Podrobný seznam řešitelů projektu s rozpisem odpovědností za jeho jednotlivé části naleznete zde.

ExMise s. s r.o.; Biologická fakulta Jihočeské univerzity; Ústav experimentální medicíny AV ČR; Ústav krajinné ekologie AV ČR; Středisko urbanismu ÚDU; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Ústav chemických procesů AV ČR; Národní lesnický komitét; Ústav pro ekopolitiku; Národní síť Zdravých měst ČR; Veronica Brno; MS Team; Centrum pro interdisciplinární studia Univerzity Palackého; OHGS s.r.o.; České ekologické manažerské centrum; SEVEn; Fakulta tělesné výchovy a sportu UK; Klub ekologického vzdělávání; Zelený kruh

Popis projektu

Celkový cíl projektu je posílit kapacity institucí a obyvatel České republiky analyzovat, porozumět, vyhodnocovat a realizovat myšlenky udržitelného rozvoje (kapacitou je v tomto kontextu míněno jak institucionální zabezpečení, tak i lidský faktor, tzn. jak vznik nových institucí, posílení a propojení institucí stávajících, efektivnější komunikace mezi nimi, atd., tak i zvýšení porozumění principům udržitelného rozvoje, schopnost tvořivě je uplatňovat v praxi, nalézání a chápaní globálních souvislostí, atd.). Projekt je zaměřen na životní prostředí a otázky trvale udržitelného rozvoje, což je v souladu s orientací spolupráce České republiky a UNDP na období 1997 – 1999:

  • zvýšení kapacit pro vypracovávání a realizaci cílů Státní politiky ŽP a příslušných programů
  • zvýšení kapacit pro aktivní zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany ŽP a trvale udržitelného rozvoje);
  • integrace principů trvale udržitelného rozvoje a ochrany ŽP do odvětvových politik a programů (jak do odvětvových strategií - energetika, doprava, zemědělství, atd. - tak i do meziodvětvových programů jako jsou ekologické řízení podniku, ekoefektivita, udržitelné vzorce výroby a spotřeby, atd.).

Všeobecný návod na realizaci těchto cílů je v Agendě 21 a v závěrech Zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN 1997 (UNGASS).

Výstupy

Výstupy projektu naleznete na webových stránkách projektu.