Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Sociálně-ekologické a psychologické dopady jaderné elektrárny Temelín na obyvatelstvo

Donor

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci realizace závěrů procesu v Melku (2000)

Doba trvání projektu

2002–2008

Koordinátor v rámci Centra

PhDr. Ivan Rynda

Popis projektu

Cíle projektu jsou:

 1. Dokončit dlouhodobou koncepci soustavného sociologického šetření populace (časová a srovnávací analýza, zkoumání a hodnocení názorových postojů obyvatel ve vztahu k Jaderné elektrárně Temelín a v širším okolí JETe, a to v podobě kvantitativního výzkumu, opakovaného kvalitativního výzkumu a souboru indikátorů.
 2. Ověřit rámcové poznatky veškerého dosavadního výzkumu, upřesnit je a podstatně rozšířit.
 3. Připravit návrh koncepce jednorázového i soustavného sociologického šetření populace v případech srovnatelných velkých investičních staveb regionálního a celostátního významu, obzvláště energetických, se základním cílem: zpřesnit, zrychlit a zlevnit participační rozhodovací proces tak, aby vedl ke všestranně optimálnímu výsledku. Podmínkou je navržení komunikační strategie, která by výrazně posílila vzájemnou důvěru mezi všemi aktéry procesu.

 

Postup prací

 • Byl proveden a předběžně vyhodnocen kvalitativní výzkum v podobě biografických rozhovorů (17) a semistandardizovaných (50) včetně vyhodnocení veškeré dostupné odpovídající literatury zachycující stav v letech před zahájením výzkumu.

 • Byl proveden a vyhodnocen pilotní výzkum na relevantním vzorku 100 náhodně vybraných respondentů s cílem ověřit adaptaci strukturovaného dotazníku s využitím standardizované metodiky Quality of Life Profile (Adult Version) pro potřebu středoevropských a českých podmínek a zejména problematiky JETe.

 • Byl proveden kvantitativní výzkum podle upřesněného dotazníku na výběrovém vzorku 1043 respondentů, reprezentujících všechny obyvatele Jihočeského kraje starší 15ti let.

 • Byl navržen předběžný soubor indikátorů použitelných pro cílovou obecnou koncepci výzkumu a následného rozhodovacího procesu v obdobných případech velkých investičních celků, zejména energetických staveb v krajině.

 • Výsledky výzkumu byly průběžně publikovány a diskutovány s odbornou na řadě přednášek mimo region a na konferenci pořádané ZF Jihočeské university a Ústavem systémové biologie a ekologie AV ČR. V rámci mezivládní česko-rakouské dohody o spolupráci v oblasti energetiky na akademické půdě jsou diskutovány obecnější souvislosti výzkumu a energetická problematika na opakovaných setkáních

 • Kvantitativní výzkum v roce 2005 k ověření, upřesnění a rozšíření závěrů.

 • Kvalitativní výzkum (2008 – s pětiletým odstupem) zaměřen na poznávání střednědobých vývojových trendů, anticipaci reakcí jednotlivých hlavních skupin obyvatel a optimalizaci komunikační strategie a rozhodovacích procesů.

 • Návrh obecné koncepce výzkumu včetně souboru indikátorů.