Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

1J039/05-DP1 Vliv změn světa práce na kvalitu života

Donor

MPSV ČR

Doba trvání projektu

únor 2005–říjen 2008

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný

Popis projektu

Koordinátor projektu Výzkumný ústav bezpečnosti práce, spolupříjemce Sociologický ústav Akademie věd ČR, COŽP je spoluředitelem a je odpovědné za výzkum peněžního hodnocení zdravotních rizik na pracovišti.

* 2005

Zmapování, vyhledání informačních zdrojů, identifikace existujících přístupů, obsahová analýza dokumentů zabývajících se zkoumanou problematikou, rozpracování hypotéz výzkumu pro využití v empirických šetření; dvě případové studie v regionu  o BOZP v malém a středním podniku; realizace 6 focus groups.

* 2006

Příprava a realizace empirického šetření na populaci (na vzorku 2000 respondentů) “Kvalita pracovního života“; hloubkové expertní rozhovory a focus groups k výzkumu „Cena zdraví“ Skupinové rozhovory a brainstorming s 30 řediteli úřadů práce k problematice BZOP v regionu. Dvě případové studie o BZOP v dvou velkých podnicích.

* 2007

Dvě případové studie ke změnám BOPZ a kvalitě pracovního života na jedné straně a produktivity práce na straně druhé ve vybraných podnicích (strojírenství, stavebnictví, doprava); úprava výzkumného nástroje v rámci pre-testu a realizace šetření „Cena zdraví“; mezinárodní konference k zkoumané problematice.

* 2008

Sonda o BOZP ve dvou velkých podnicích, které jsou obsahem případových studií z roku 2006. Formulace doporučení, vyhodnocování výsledků výzkumu, odborný seminář,  zpracování závěrečné zprávy (shrnující studie).

Výstupy

Výstupy v systému RIV