Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

DROPS: Development of macro and sectoral models aiming to evaluate the role of public health externalities Dropslogo-med-tekst

Webové stránky projektu 

Donor

Evropská komise, 6. rámcový program (STREP)

Doba trvání projektu

listopad 2005–leden 2008

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu bylo poskytnout analýzu všech fází dopadů opatření k ochraně zdraví ve vztahu k prioritním znečišťujícím látkám tak, jak je definuje Akční plán pro životní prostředí a zdraví (Environment and Health Action Plan - EHAP) a následně podpořit vypracování politických opatření proti onemocněním spojeným se znečištěním životního prostředí a jejich širším dopadům, která by byla efektivní z hlediska nákladů a přínosů. Prostředkem k dosažení těchto cílů je rozšíření a důslednější propracování již existujících metod, modelů a dat k vytvoření modelu drah dopadů (impact-pathway-based model) pro vyhodnocení role externalit v oblasti veřejného zdraví pro společnost. Model má být využit pro vybrané sloučeniny.

Konkrétně se projekt zabýval těmito znečišťujícími látkami: ozon, těžké kovy (rtuť, kadmium, arsen, nikl, olovo), polychlorované bifenyly (PCB), dioxiny a látkami znečišťujícími vnitřní ovzduší. Jelikož množství těchto látek je neseno na částicích, pro některé analýzy mohou být použity údaje v jednotkách PM . Mezi hlavní výstupy z projektu patřilo vyhodnocení několika emisních scénářů pomocí analýzy přínosů a nákladů se začleněním makro-ekonomického modelování. Přitom byl vypracován a uplatněn ucelený soubor metodik pokrývající uvedené hlavních znečišťující látky.

Cílů projektu bylo dosaženo v rámci 7 pracovních balíků.

V rámci WP1 byly rozšiřeny stávající emisní scénáře relevantní pro politiky tak, aby pokryly všechny cílové znečišťující látky nebo imisní situace, a poskytly údaje o nákladech na jednotlivá opatření.

V rámci WP2 a 3 byly posouzeny nejnovější výsledky výzkumu a zapracovány informace o vztazích mezi dávkou, expozicí, koncentrací a odezvou v oblasti zdravotních i jiných dopadů znečišťujících látek. Taktéž zde byla získána data o monetárním hodnocení.

Na základě výsledků z WP1-3 a makroekonomické analýzy provedené ve WP6 byl v rámci pracovního balíku WP4  připraven integrovaný nástroj pro posouzení přínosů a nákladů, jež byl implementován v rámci WP5.

V rámci WP5 se datové soubory vytvořené ve WP1-3 a 6 obohatily o informace o životním prostředí, aby bylo možné poskytovat koherentní vstupy do modelů.

Centrum se podílelo zejména na pracovním balíku zaměřeném na oceňování přínosů pro lidské zdraví (WP2) a na vypracování metodiky pro integrovaný systém analýzy přínosů a nákladů (WP4).

Výstupy