Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

FR/06/B/P/PP-152572 PASDEL (PrActising Sustainable Development through E-Learning) Pasdel

Webové stránky projektu 

Donor

Evropská komise, program Leonardo da Vinci

Community Vocational Training Action Programme

Doba trvání projektu

říjen 2006–září 2008

Koordinátor projektu v Centru

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Partneři projektu

Academy of Sustainable and Human Development (ADDH)

Eco-council Institute of Namur (IEC)

International Council for Local Environnemental Initiatives (ICLEI)

CIFAL of Plock

Pawel Wlodkowic University College in Plock (PWUC)

The eco-council centre of Galati (ECCG)

University Alexandru Ioan Cusa of Iasi (UAIC)

Transport & Travel Research Ltd (TTR France, UK)

Přidružení partneři projektu

Kód země

Název organizace

   

BE

Region of Wallonie

CZ

Region of Central Bohemia

CZ

Training Centre Veolia of Prague

FR

Region of  Bourgogne

FR

City of Villeneuve d'Ascq

FR

Region Ile de France

FR

Region of Aquitaine

FR

Department of Meurthe et Moselle

FR

Campus Veolia

FR

Assembly of the French Departments

FR

Assembly of French Regions

OT

Association of the French-speaking Universities (Quebec)

PL

City of Plock

PL

Region of Mazovie

RO

City of Galati

RO

City of Iasi

RO

County of Galati

RO

County of Iasi

RO

City of Ploiesti, member of the Association of Romanian Municipalities

Popis projektu

PASDEL projekt má zvyšovat odborné kapacity v oblasti udržitelného rozvoje, a to vytvořením moderního vzdělávacího nástroje – e-learningových vzdělávacích modulů. Ty jsou zaměřeny na praktické problémy související s činností státní správy (k dispozici jsou moduly týkající se místní agendy 21, odpadů, „zelené“ architektury, biodiverzity, prostředí a UR v podnicích atd.) Výukové moduly mají vznikat ve vzájemné spolupráci partnerů – jejich základem jsou produkty vyvinuté francouzským ADDH a využívané v místních podmínkách především pro státní správu a podnikatelskou sféru. Tyto materiály jsou na vysoké grafické a technické úrovni a setkávají se se zájmem cílových skupin.

Relevantní části výukových materiálů poskytnutých francouzskou stranou budou přeloženy do národních jazyků jednotlivých partnerů; tento základ bude doplněn originálními texty, jež se vztahují k místním podmínkám dané země. Francouzská strana poskytne dále veškeré softwarové zabezpečení, grafické zpracování, vyškolí účastníky projetu v užívání použitých technických prostředků.

Každý z partnerů jednak přizpůsobí jednotlivé moduly místním podmínkám, jednak přispěje do společného know-how poskytnutím případových studií z vlastní země. V průběhu projektu bude dále společně vytvořen celý jeden nový modul, jehož tématem má být Doprava. Partneři budou dále systematicky prohlubovat vzájemnou spolupráci, ať již v rámci společného managementu projektu (koordinace, testování produktů, evaluace, distribuce), nebo další výměnou zkušeností (společné aktivity).

Celkovým cílem projektu je zlepšit odborné vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje – jež je prioritní ve všech státech Evropské unie.

Cíle projektu

Mezinárodní účast v projektu umožní efektivní využití zdrojů a informací; povede k propojení s dalšími vzdělávacími sítěmi a mezinárodními organizacemi. E-learning jako moderní výuková metoda odpovídá současným požadavkům kladeným na další (celoživotní) vzdělávání; mezi jeho výhody patří: obsahová a formální flexibilita; časová a „prostorová“ dostupnost; kombinace různých informačních zdrojů; názornost a propojení s praxí; možnost vytvoření odborných konzultačních sítí.

Hlavním výstupem projektu budou 4 výukové e-learningové moduly v každé zúčastněné zemi: pro ČR to budou témata Zelená architektura v budovách, Udržitelný rozvoj a podnikání; Místní agenda 21, Doprava.

Příklad původního francouzského e-learningového programu, resp. jeho dva moduly (v původním jazyce) najdete na: 

La Haute Qualité Environnementale dans la construction

Entreprise et Développement Durable

Dalšími hmatatelnými výsledky projektu mají být rozmanité doprovodné elektronické a tištěné materiály: návody k technickému zabezpečení a využití e-learningového prostředí, demonstrační verze e-learningu na CD, webové stránky projektu, informační brožury, postery a další materiály. Jiné produkty jsou zaměřeny na vnitřní řízení a kooperaci: databáze uživatelů, organizační schůzky, hodnotící zprávy atd..

Cílovou skupinou pro ČR jsou příští školitelé, VŠ studenti, kteří uvažují o práci ve státní správě, a také zástupci státní správy samotné. Důležitým přínosem jsou zkušenosti s tvorbou a zaváděním e-learningových vzdělávacích programů, s jejich efektivitou při zvyšování odborné kvalifikace.

Události projektu do konce r. 2006

ve dnech 26.-27. října proběhla první koordinační schůzka projektu v polském Plocku, uzavření smluv mezi francouzskou stranou a partnery v jednotlivých zemích se předpokládá v průběhu listopadu 2006. Na schůzce bylo dohodnuto následující: podpis smlouvy, změny v rozpočtu, management projektu a rozdělení úloh partnerů v rámci podílu na koordinaci, časový plán projektu a způsob pravidelného podávání zpráv, byla zahájena práce na interních evaluačních a hodnotících kritériích atd. Účastníci byli proškoleni v užívání elektronických modulů, byli informováni o technických aspektech naplňování e-learningových modulů.

Plánované další pokračování prací na projektu (úloha COŽP UK)

Partnerská organizace COŽP koordinuje překlad, vývoj a využití vzdělávacích modulů v místních podmínkách, stará se o technické zázemí pro e-learning, zajišťuje distribuci směrem k cílovým skupinám. Pro překlady, vypracování nových odborných textů aj. aktivity hledá spolupracující organizace v ČR (využívá subkontraktů). V rámci mezinárodní spolupráce má na starosti evaluaci postupu realizace: to znamená připravuje evaluační plán, navrhuje indikátory kvantitativní i kvalitativní, komunikuje s relevantními zástupci spolupracujících organizací a shromažďuje evaluační zprávy každé 4 měsíce, pomáhá s vypracováním také příslušných ročních a závěrečných reportů. 

Výstupy

E-learningový kurz PASDEL