Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Analýza každodenního dopravního chování dospělého městského obyvatelstva a nástroje regulace

Webové stránky projektu

Donor

MD ČR (Operační program infrastruktura)

Doba trvání projektu

2006–2008

Koordinátor projektu v Centru

Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Partneři projektu

Města, kde proběhla sociologická šetření

 

Spřízněné organizace

Popis projektu

Cílem projektu je analyzovat každodenní dopravní chování dospělého městského obyvatelstva a faktory ovlivňující rozhodování o používaném dopravním prostředku. Na základě výsledků rozšiřujících znalost motivačních faktorů cestujících budou diskutovány možnosti nástrojů regulace osobní dopravy v městských a příměstských oblastech a navrhnuty optimální kombinace ekonomických, administrativních a technických opatření vedoucí k rozšíření vzorců udržitelného dopravního chování.

Specifické cíle projektu

1. Analyzovat proces rozhodování při volbě dopravního prostředku a hlavní faktory (fyzické bariéry, sociodemografické, postojové), které ovlivňují preference jednotlivých dopravních prostředků.

2. Analyzovat hlavní faktory, které se podílí na rozhodnutí o změně používaného dopravního prostředku.

3. Analyzovat možné nástroje regulace osobní dopravy, především pak ekonomické, ale také administrativní a technické, a jejich očekávané ekonomické a environmentální dopady.

4. Diskutovat zkušenosti s aplikací jednotlivých nástrojů regulace v zahraničí.

5. Vytvořit a empiricky verifikovat ekonomický model dopravního chování.

6. Navrhnout optimální regulaci osobní dopravy z hlediska jejich ekonomické efektivity a dopadů na životní prostředí

Popis umístění projektu

Vybrané městské a příměstské oblasti s výjimkou hl. m. Prahy. Případové studie proběhnou ve 2 až 3 vybraných městských a příměstských lokalitách.

Výstupy projektu

Výstupy projektu naleznete na webových stránkách projektu zde