Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

INDI-LINK: Indicator-based evaluation of interlinkages between different sustainable development objectives

Webové stránky projektu

Donor logo indi-link

Evropská komise, 6. rámcový program

Doba trvání projektu

listopad 2006–říjen 2009

Koordinátor projektu v Centru

PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

Partneři projektu

Konsorcium INDI-LINK mělo vyváženou institucionální základnu a bylo tvořeno čtyřmi univerzitní instituty, statistickým úřadem, veřejno-soukromým výzkumným ústavem a třemi soukromými výzkumnými instituty.

Protože tito partneři jsou koordinátory či účastníky mnohých jiných relevantních projektů na úrovni Evropské unie, umožnil projekt INDI-LINK vytvořit užitečné synergie mezi projekty jako MATISSE, Sustainability A-Test, SusTools, FORESCENE či MOSUS

 

Popis projektu

Projekt sledoval tři základní cíle:

 1. vylepšit indikátory udržitelného rozvoje
 2. zhodnotit propojení mezi různými prioritami Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie
 3. vypracovat závěry pro budoucí politiku udržitelného rozvoje

Za tímto účelem v rámci projektu INDI-LINK:

 • byly vyvíjeny a testovány nové koncepty a metody pro výpočet někerých indikátorů používaných pro hodnocení udržitelnosti EU. Konkrétně se pracovalo na 9 indikátorech:  
 1. Unmet needs for healthcare (nepokryté potřeby v rámci zdravotnictví);
 2. Child wellbeing (kvalita života dětí);
 3. Green public procurement (zelené veřejné obstarávání);
 4. Administrative cost imposed by legislation (administrativní náklady stanovené legislativou);
 5. External costs of energy consumption (externí náklady spotřeby energie);
 6. Vehicle-km (vozidlokilometry);
 7. Biodiversity index (index biodiverzity);
 8. Total material consumption and GDP at constant prices (celková spotřeba materiálů a HDP ve stálých cenách);
 9. Environmentally weighted indicator of material consumption (environmentálně vážený indikátor materiálové spotřeby)
 • na základě literární rešerše a expertízy členů konsorcia byly identifikovány nově se vynořující oblasti rozhodování, pro něž dosud neexistují žádné nebo uspokojivé indikátory a byly pro ně navrženy možné indikátory - celkem 17 indikátorů pro tzv. environmental emerging issues (např. Appropriation of ecosystem services, Biocultural diversity, Global land use of domestic consumption, Dislocation of environmental impacts through international trade, Food sovereignty in developing countries)
 • byla vypracována kvantitativní analýza vztahů mezi vybranými aspekty udržitelného rozvoje v minulosti (ex post) a byly testovány různé metody a modely pro prodloužení časových řad indikátorů do budoucnosti (ex ante) prostřednictvím předpovědí a identifikovány nejefektivnější kombinace environmentálních, ekonomických a sociálních opatření směřované k maximálnímu využití synergií a nejlepšímu možnému zmírnění potenciálních nutných kompromisů
 • byla poskytnuta doporučení pro další rozvoj indikátorů udržitelného rozvoje na úrovni Evropské unie, pro budoucí hodnocení vazeb mezi nimi a pro účinnou implementaci revidované Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie se zvláštním zřetelem na integraci politik napříč různými dimenzemi udržitelného rozvoje.

Výstupy

V průběhu projektu proběhlo 5 workshopů, jichž se účastnili představitelé příslušných Generálních ředitelství a externí experti.

 • Vypracované dokumenty k jednotlivým cílům projektu lze nalézt zde.