Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

2B06183 Socioekonomický metabolizmus urbánních systémů a jeho dopad na ekosystémy

Donor

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Program 2B - Zdravý a kvalitní život

Doba trvání projektu

červenec 2006–červen 2011

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. David Vačkář

Popis projektu

Cílem projektu je zhodnotit závislost urbánních systémů na okolním prostředí a vyjádřit stupeň ovlivňování okolních ekosystémů a biodiverzity metabolizmem měst. Projekt rozvíjí koncept socioekonomického a urbánního metabolizmu a usiluje o vyjádření vazby mezi zátěží životního prostředí a službami ekosystémů včetně udržování biodiverzity.

Výzkum se odvíjí od konceptu environmentální udržitelnosti, přičemž usiluje o kvantitativní vyjádření rovnováhy urbanizovaných systémů s jejich dlouhodobou základnou přírodních zdrojů.

Metabolizmus urbánních systémů je hodnocen metodou energomateriálových toků a stanovením celkové stopy urbánních systémů pomocí analýzy nároků na biologicky produktivní plochy.

Důležitou součástí projektu je integrované zhodnocení dopadů socioekonomického metabolizmu na ekosystémové služby a biodiverzitu.

Dílčí cíle projektu

1) Urbánní ekosystém
Cílem této dílčí části je vymezit vhodný model urbánního ekosystému jako komplexu socioekonomických a biofyzikálních faktorů.

- 30.6.2008 - Základní výzkum

2) Socioekonomický metabolizmus
Tato dílčí část slouží zejména k rozkrytí vazeb mezi trendy makroekonomických indikátorů environmentální udržitelnosti a trendy určenými socioekonomickým metabolizmem krajů a městských systémů.

- 31.12.2009 - Základní výzkum

3) Nároky urbánních systémů na primární produkci a území
Cílem bude pomocí agregovaných indikátorů environmentální udržitelnosti vyjádřit dopad lidské dominance na ekosystémy a biologickou rozmanitost.
- 31.12.2009 - Základní výzkum

4) Metabolizmus urbánních systémů
Cílem je výpočet energomateriálových toků, vstupů a výstupů a nároků na biologicky produktivní plochu u vybraných modelových měst v kontextu regionů.

- 30.6.2011 - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")

5) Ekosystémové služby v urbánním kontextu
Cílem dílčí části je integrovaně zhodnotit ekosystémové služby v urbánním kontextu, míru jejich narušení v současnosti a možná rizika jejich narušení v budoucnosti.

- 30.6.2011 - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")

Výstupy

Havránek, Miroslav. Emise skleníkových plynů: města a regiony. Prezentace na konferenci "Udržitelný rozvoj měst : Teorie, praxe, hodnocení, prezentace", Jablonec nad Nisou, 25.-26.5.2010.

Kovanda, Jan,  Weinzettel, Jan a  Hák, Tomáš. Analysis of regional material flows: The case of the Czech Republic. Resources, Conservation and Recycling, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 243-254, ISSN 0921-3449. 

Kovanda, Jan,  Weinzettel, Jan,  Hák, Tomáš a  Havránek, Miroslav. Domestic extraction used (DE) and physical trade in Prague and the Czech Republic: Comparison and argumentation for the best DE ratio. In ConAccount 2008: urban metabolism - measuring the ecological city, 1. vyd., 2009.s. 36-53, ISBN 978-80-87076-12-5.

VAČKÁŘ, David. Urban metabolism, footprints, sustainability, and net primary production. In ConAccount 2008: urban metabolism - measuring the ecological city, 1. vyd., 2009.s. 295-315, ISBN 978-80-87076-12-5.

VAČKÁŘ, David. Ecological Footprint and biodiversity sustainable use. Paper at the the International Ecological Footprint Conference, Cardiff, 8-10.5. 2007.

VAČKÁŘ, David, HAVRÁNEK, Miroslav, CHARRIERE, Benoit, KOVANDA, Jan. Urban Footprint and Metabolism. The case of the Pilsen. Paper at the International Ecological Footprint Conference, Cardiff, 8-10.5. 2007.

Havránek, Miroslav, VAČKÁŘ, David. Ecological footprint of the Czech Republic: Robustness of Energy Conversion Approaches. Paper at the International Ecological Footprint Conference, Cardiff, 8-10.5. 2007.