Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

2D06029 Analýza distribučních a sociálních dopadů sektorových politik

Odhad chování a poptávky domácností po energiích, dopravě, pitné vodě a biopotravinách. Analýza dopadu regulace na motivy pracovat. Ex post a ex ante měření daňové progresivity a příjmové nerovnosti. Tvorba aplikačních softwarových toolboxů pro analýzu distribučních dopadů daňových změn pro Českou republiku.

Donor

MŠMT ČR

Doba trvání projektu

2006–2011

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Partneři projektu

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Ing. Leoš Vítek, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze

Popis projektu

Cílem projektu je analýza mikroekonomického chování domácností (determinanty spotřeby dopravy, energetiky, vody, potravin) a analýza daňové systému, tak, aby bylo možné predikovat nezamýšlené distribuční a sociální dopady vybraných sektorových politik

Dalším cílem projektu je také analyzovat distribuční a sociální souvislosti vybraných sektorových politik.

Výzkum by měl dále, spolu s analýzou změn v sociální struktuře, získat podklady pro identifikaci faktorů posilujících sociální kohesi České republiky jako celku.

Řešení bude spočívat v mikroekonomické analýze chování domácností, jež je relevantní pro dané sektorové politiky. Ve vybraných případech, kde dostupná mikroekonomická data neumožňují analyzovat daný problém v plné šíři, se budeme také opírat o výběrová šetření. Projekt bude spočívat na konzistentní aplikaci metod společenských věd, a zejména využívat pokročilých technik z oblasti mikroekonometrické analýzy.

Pro analýzu budou vybrány následující okruhy sektorových politik: 

  • distribuční dopady změn cen energií

  • distribuční dopady změn cen motorových paliv a dopravních služeb

  • distribuce dopadů změn cen pitné vody, a poptávky po potravinách a biopotravinách
    Vedle přímých dopadů je nutné v rámci analýz sektorových politik zachytit i jejich dopady nepřímé. Zde se jedná především o dopady na trh práce a dopady na administrativní zátěž veřejného i soukromého sektoru.

V souvislosti s opatřeními sektorové politiky, potencionálně doprovázené možnými daňovými nebo sociálními nástroji, jako například snížení zdanění práce v rámci ekologické daňové reformy, je potřebné mít znalost o odezvě nabídky práce na opatření těchto politik. Tudíž v rámci projektu bude zkoumána 1) citlivost nabídky práce na interakci daňového a sociálního systému se sektorovými politikami (např. dopravní), 2) distribuční dopady – který typ domácnosti bude pravděpodobně benefitovat ze změny daňové, sociální, příp. příslušné sektorové politiky, 3) jaké jsou pravděpodobné administrativní náklady takové změny.

Řešení projektu nabízí 1) aplikaci standardních výzkumných metod pro analýzu sociálních a distribučních dopadů vybraných strukturálních politik, a 2) výzkum a vývoj nových metod v relevantních oblastech společenských věd (zejména v oblasti analýzy spotřebitelského chování a rozhodování). Projekt bude zaměřen tedy nejenom na analyzování stávajících nebo navržených politik, ale také na vývoj metod, které by takové analýzy v budoucnu umožnily provádět.

Výstupy

ALBERINI, Anna, ŠČASNÝ, Milan, BRAUN KOHLOVÁ, Markéta, MELICHAR, Jan. Climate Change and Adaptation Strategie for Human Health. Edited by B. Menne, K. L. Ebi. 1st edition. Darmstadt: Springer, Steinhopff Verlag, 2006. ISBN 978-3-7985-1591-8. The Value of a Statistical Life in the Czech Republic: Evidence from a Contingent Valuation Study. s. 375-395.

BRAUN KOHLOVÁ, Markéta. The Effects of Changes in Accessibility of Travel Destinations on Travel and Realization of Everyday Activities. In ŠČASNÝ, Milan, BRAUN KOHLOVÁ, Markéta (eds.) Modelling of Consumer Behaviour and Wealth Distribution. s. 55-71. ISBN 978-80-7378-039-5.

BRAUN KOHLOVÁ, Markéta. Mobilita a individuální dopravní chování jako sociologický problém. Prezentace. 2007

BRAUN KOHLOVÁ, Markéta. Vliv dlouhodobých rozhodnutí na volbu dopravního prostředku. Prezentace na Mezinárodní konferenci "Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě", 19.-21.9.2007, Praha-Jinonice.

BRŮHA, Jan, BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, Hana. An international comparison of factors influencing modal split: implications for environmental taxation. Presentation at the Workshop 3: Road traffic management and market based instruments, CGET 2007, Munich.

BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, Hana, BRŮHA, Jan. Critical Issues in Environmental Taxation: International and Comparative Perspectives. Volume V.Chalifour, N., Milne, E.J., Ashiabor, H., Deketelaere, K., Kreiser, L. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2008. 838 s. ISBN 978-0-19-954218-5. Chapter 14. Assessment of Fiscal Measures on Atmospheric Pollution from Transport in Urban Areas, s. 335 - 350.

BRŮHA, Jan, ŠČASNÝ, Milan. Tax Progressivity Measurement: Empirical Applications for the Czech Republic. In ŠČASNÝ, Milan, BRAUN KOHLOVÁ, Markéta (eds.) Modelling of Consumer Behaviour and Wealth Distribution.1.vyd. Praha: MATFYZPRESS: 2008. s.177-200. ISBN 978-80-7378-039-5.

MÁCA, Vojtěch. K problematice oceňování škody a újmy na lesích. In STEJSKAL, V., DAMOHORSKÝ, M. (eds.) Procesní právo životního prostředí a právní nástroje ochrany lesa, sborník ze 6. česko-polsko-slovenské konference z oblasti práva životního prostředí. Praha: Právnická fakulta, 2006. s. 53-73. ISBN 80-85889-71-4

MELICHAR, Jan, HAVRÁNEK, Miroslav. Oceňování externích nákladů z výroby elektřiny v ČR. Ekologie a právo, 2006, roč. 5/2006, č. 13.11.2006, s. 5-8. ISSN 1211-1139

URBAN, Jan, ŠČASNÝ, Milan. Willingness-to-Pay for Organic Food and Its Determinants. In RITCHELOVÁ, E. Sidorov, E. (eds.) Proceedings of the 3rd international conference EA-SDI. Ustí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyněv Ústí nad Labem, 2007. s. 504-513. ISBN 978-80-7044-833-0.

URBAN, Jan, ŠČASNÝ, Milan, ZVĚŘINOVÁ, Iva. Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations. ŠAUER, Petr. 1.vyd. Praha: Nakladatelství  a vydavatelství litomyšlského semináře, 2008. Willingness to pay for organic products. s.58-70

ŠČASNÝ, Milan, URBAN, Jan, ZVĚŘINOVÁ, Iva. Environmentaly Significant Behaviour in the Czech Republic: Energy, Food and Transportation (Karolinum Press, Praha 2013, ISBN 978-80-246-2076-3)

URBAN, Jan, ŠČASNÝ, Milan. Exploring domestic energy-saving: The role of environmental concern and background variables. ENERGY POLICY 47 (2012) 69–80