Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

MSM 119000003 Trvale udržitelný rozvoj - cesty ke zvýšení účasti veřejnosti pro podporu nástupu trajektorie udržitelného rozvoje České republiky

Doba trvání

leden 1999–prosinec 2004

Donor

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Koordinátor v rámci Centra

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. 

Popis výzkumného záměru

Výzkumný záměr vychází z uznané nejkomplexnější strategie globálního světa - z trvale udržitelného rozvoje. Princip udržitelnosti musí být zkoumán a uplatňován jako jedno z nejdůležitějších kritérií všech oblastí lidské činnosti. Bez patřičného vzdělání a popularizace této strategie, jejích principů a důsledků se neobejde společenskopolitický vývoj ani věda a výzkum ve většině oborů. Cílem je dosažení aktivní účasti veřejnosti v uplatňování udržitelných principů rozvoje společnosti. Strategií je určení kritických prvků udržitelnosti hospodářského a společenského rozvoje ČR z hlediska zachování únosné úrovně jednotlivých složek životního prostředí a přírodních zdrojů, kvantifikace a stanovení ukazatelů těchto prvků. Rovněž je cílem specifikace cílových společenských skupin a účinná popularizace TUR.

Výsledkem má být vytvoření základny pro:

1. další VaV v jednotlivých vědních oborech;

2. vytváření udržitelných strategií v jednotlivých oborech lidské činnosti i ČR jako celku;

3. vzdělávání veřejnosti a její účast na udržitelný rozvoj

Výstupy

Výstupy v systému RIV

ŠČASNÝ, Milan, MELICHAR, Jan. The ExternE Method: A Brief Discussion on Externality Definition and Estimation Method. In Approaches to Assessing the Environment: Methods on Quantification of the Economic Impacts and Externalities within the Environmental Area. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí UK, 2004. s. 11-40. ISBN 80-239-3841-X

ŠČASNÝ, Milan, MELICHAR, Jan, HAVRÁNEK, Miroslav, MÁCA, Vojtěch. ExternE Method Application in the Czech Republic. Presented at the DIEM Workshop on Recent advances of the ExternE methodology and tools, and their application. Prezentace na DIEM workshopu, Praha, 16.-17.2.2004.

MELICHAR, Jan. Externí náklady energetiky. In Sborník ze semináře Letní škola alternativ v ekonomii. Křtiny: Občanské sdružení Horní mlýn a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2004. s. 16-17. ISBN 80-239-3657-3

BRAUN KOHLOVÁ, Markéta, MELICHAR, Jan. Hodnota lidského zdraví a schopnost dotazovaných vidět život a zdraví v peněžních termínech. In Rozvoj české společnosti v Evropské unii - 1. díl Sociologie, Prognostika a správa. Praha: Matfyzpress, 2004. s. 246-256. ISBN 80-86732-35-5

MELICHAR, Jan, ŠČASNÝ, Milan. Introduction to non-market valuation methods and their applications in the Czech Republic. In Development of the Czech Society in the European Union. Part V: Non-market Valuation Methods in environmental area. (Proceedings from the Conference held on October 21-23, 2004, Prague). Praha: Matfyzpress, 2004. s. 35-75

FOLTÝNOVÁ, Hana, MELICHAR, Jan. Quantification of external costs in transport caused by air pollution in the Czech Republic. In Assessment the Environment. Proceedings from the round-table seminar. Prague, 2-3 October 2003. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí UK, 2004. s. 187-194. ISBN 80-239-3841-X

MELICHAR, Jan, BRAUN KOHLOVÁ, Markéta. Valuation of morbidity and mortality risks: a critical view on survey instruments. In ŠAUER, Petr (ed.) Environmental Economics. Policy and International Relations. 1. vyd. Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2004. s. 220-229. ISBN 80-86709-05-1

ŠČASNÝ, Milan, MELICHAR, Jan, HAVRÁNEK, Miroslav, FOLTÝNOVÁ, Hana. Report on Adaptation of ExternE Methodology to the Central and Eastern Europe. Zpráva pro EEB. Praha, 2004. 40 s.