Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

CG712-111-520 TranExt: Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky

Donor

Ministerstvo dopravy ČR, program "Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy", podprogram "Zvyšování bezpečnosti provozu a snižování negativních vlivů dopravy na zdraví a životní prostředí", tématický okruh "Snižování negativních vlivů dopravy na zdraví a životní prostředí".

Doba trvání projektu

duben 2007 - prosinec 2011

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.

Partneři projektu

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

SC & C spol. s r.o.

Popis projektu

Cílem tohoto projektu je vyvinout metodologii kvantifikace externalit v dopravě pro podmínky České republiky, která bude následovat analýzu fáze drah dopadů (IPA, viz dále) a ocenit významné externí náklady působené vybranými druhy dopravy. Předmětem kvantifikace budou klasické emise do ovzduší, emise skleníkových plynů, hluk, kongesce v silniční dopravě a nehody. Součástí projektu bude realizace studií na netržní hodnocení hluku, kongescí a nehod.

Přístup analýzy dráhy dopadu (impact pathway - IPA) přistupuje k analýze externalit zdola nahoru (tj. přístupem „bottom-up“). Výhodou tohoto přístupu je možnost zohlednění místně, časově a technicky specifických parametrů (druhy paliv, technické parametry vozidel, místní a regionální meteorologické podmínky, hustota populace, druh zemědělských plodin v konkrétní lokalitě apod.).

Dílčí cíle projektu zahrnují:

  • rozvíjení obecné metodiky pro kvantifikaci externích nákladů z jednotlivých druhů dopravy v podmínkách České republiky,

  • výpočet externích nákladů působených znečištěním ovzduší v dopravě,

  • kvantifikaci externích nákladů v dopravě v souvislosti s globální změnou klimatu,

  • výpočet externích nákladů vyvolaných hlukem z dopravy,

  • výpočet externích nákladů způsobených kongescemi a nehodami v silniční dopravě,

  • agregaci odhadnutých externích nákladů na případových území a návrh využití výsledků při tvorbě politik a podpůrných nástrojů,

  • diseminaci výsledků projektu.

Výstupy

MÁCA V. a kol. Metodika oceňování hluku ze silniční a železniční dopravy. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK, 2012.

Konference External Costs of Transport: valuation of travel time and traffic noise, Praha, 16. 11. 2011, prezentace.

MÁCA V. a kol. Závěrečná zpráva projektu, Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK, 2012.

MÁCA V. a kol. Periodická zpráva projektu za rok 2010, Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK, 2011.

MÁCA V. a kol. Periodická zpráva projektu za rok 2009, Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK, 2010.

MÁCA V. a kol. Periodická zpráva projektu za rok 2008, Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK, 2009.

BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, Hana, MÁCA, Vojtěch. Critical Issues in Environmental Taxation. 6. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-956648-8. Successes and failures of biofuels promotion in the Czech Republic, s. 615-631

MÁCA, Vojtěch. Přístupy k ekonomickému hodnocení hluku z dopravy. In Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2008. s. 103-110. ISBN 978-80-86502-54-0

MELICHAR, Jan, MÁCA, Vojtěch. Environmental Economics and Policy: Young Researchers Perspective. ŠAUER, Petr. Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2008. ISBN 8-80-86709-14-7. A Meta-regression Analysis on Valuation of Transport Noise, s. 143-154

MÁCA, Vojtěch, MELICHAR, Jan. Critical factors in the assessment of external costs from transport: How reliable are the estimations for decision makers? In Proceedings of 3rd International Conference "Environmental Accounting - Sustainable Development Indicators" - 23-25 May 2007, Prague, Czech Republic. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2007.

MELICHAR, Jan, MÁCA, Vojtěch. Critical Factors in Estimating External Costs of emissions to air from road vehicles. In Environmental Economics, Policy and International Relations, Proceedings from 9th seminar of postgraduate students, young scientists and researchers. Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2007, s. 76-87. 

Máca, Vojtěch. Představení projektu TranExt: Kvantifikace externích nákladů v podmínkách ČR. Pracovní seminář projektu "Kvantifikace externích nákladů z dopravy v podmínkách České republiky (TranExt)". Praha, 6.12. 2007.