Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

ClimateCost: Full costs of climate change

Rozšíření znalosti o ekonomice změny klimatu s ohledem na dlouhodobé cíle politiky, náklady nečinnosti a náklady a přínosy adaptace, tedy poskytnout přehled o celkových nákladech změny klimatu.

ClimateCost: Full costs of climate change

Cílem projektu je rozšířit znalosti o ekonomice změny klimatu s ohledem na dlouhodobé cíle politiky, náklady nečinnosti a náklady a přínosy adaptace, tedy poskytnout přehled o celkových nákladech změny klimatu.

Donor

Evropská komise, 7. rámcový program

Doba trvání projektu

leden 2009–srpen 2011

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Partneři projektu

Projekt zahrnuje celkem 21 výzkumných institucí a univerzit v Evropě, viz jejich seznam.

Popis projektu

Cílem projektu je rozšířit znalosti o ekonomice změny klimatu s ohledem na dlouhodobé cíle politiky, náklady nečinnosti a náklady a přínosy adaptace, tedy poskytnout přehled o celkových nákladech změny klimatu.

Dílčí cíle projektu jsou následující:

  • identifikovat a vytvořit konsistentní scénáře změny klimatu a socioekonomického vývoje, včetně mitigačních scénářů
  • kvantifikovat ve fyzických jednotkách i v monetárních jednotkách náklady nečinnosti pro tyto scénáře s bottom-up disagregovaným (prostorovým) modelováním pro tržní a netržní sektory (pobřeží, zdraví, ekosystémy, energii, vodu, infrastrukturu) v rámci EU a v jiných zemích zásadních pro politická vyjednávání (USA, Čína, India). Cílem je rozšířit analýzu o kvantifikaci ceny nákladů a přínosů adaptace a zůstatkové náklady změny klimatu po adaptaci
  • vyhodnotit fyzické dopady a ekonomické škody několika nejdůležitějších katastrofických událostí a zásadních sociálních následků
  • aktualizovat mitigační náklady snížení emisí skleníkových plynů pro střednědobé a dlouhodobé cíle snižování či stabilizace. Cílem je zahrnout (vyprovokované) technologické změny, skleníkové plyny mimo CO2 a úložiště a nové technologie ke snižování emisí
  • kvantifikovat vedlejší výhody mitigace z hlediska kvality ovzduší pomocí územně specifikovaného disagregovaného přístupu kvantifikace ve fyzických jednotkách a monetárních přínosech v rámci Evropy a v jiných zemích zásadních pro politická vyjednávání
  • aplikovat několik komplementárních CGM a IAM modelů k začlenění informací z výše popsaných úkolů
  • shromáždit veškeré výše zmíněné informace za účelem připravení politicky relevantních výsledků, včetně informací o fyzických dopadech a ekonomických hodnotách a provést analýzu různých politických scénářů.