Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

QH92295 Rozvoj indikátorů pro integrované ekonomické a environmentální zemědělské účetnictví

Cílem projektu je sestavit na základě rozšířených zemědělských účtů, zohledňujících ekosystémové služby, souhrnný kompozitní index. Výsledkem projektu bude metodika sestavení kompozitního indexu, který na základě rozšířeného účetního rámce vyjádří interakci zemědělství a ekosystémových služeb.

Donor

Ministerstvo zemědělství

Program výzkumu v agrárním sektoru 2007–2012 s počátkem řešení projektů v roce 2009 na roky 2009–2011
Podprogram:Ochranné a šetrné postupy hospodaření
Výzkumný směr: Podpora udržitelného rozvoje venkova (venkovského prostoru)

Doba trvání projektu

leden 2009–prosinec 2011

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. David Vačkář

Popis projektu

Účelem projektu je přispět k rozvoji integrovaného ekologicko-ekonomického přístupu k zemědělskému účetnictví. Primárně bude projekt zaměřen na makro úroveň, nicméně souhrnný účetní systém může být postupně aplikován v rámci statistického výkaznictví.

V současnosti zemědělské indikátory plně nezohledňují vazby na životní prostředí a celková společenská funkce zemědělství je tak v existujících účtech zohledněna nedostatečně. Na jedné straně zemědělské účty nedostatečně zohledňují dopady znečištění vody a ovzduší či dopady půdní eroze na budoucí výnosy. Na straně druhé však není plně reflektována role zemědělství při vytváření služeb spojených s tvorbou krajiny a krajinného rázu nebo udržování biodiverzity.

Pokud budou plně účtovány všechny aspekty ekologické a socioekonomické role zemědělství, výsledek prezentace zemědělského sektoru může být odlišný od produkčně zaměřeného účetnictví. Celkovým účelem projektu je tedy přispět k rozvoji ekologicko-ekonomické statistiky a agroenvironmentálních indikátorů v rámci konceptu environmentální udržitelnosti.

Očekávané přínosy zahrnují zejména zhodnocení celkové environmentální výkonnosti zemědělství v kontextu celé ekonomiky a ekosystémových služeb ovlivněných (pozitivně či negativně) zemědělskou činností. Sestavení integrovaného účtu, resp. indikátoru napomůže určit skutečnou roli zemědělství ve společnosti, neomezenou pouze na produkční funkce. Dalším přínosem je rozvoj metodiky a aktivizace datové báze nezbytné pro výpočet celkových nákladů a přínosů zemědělské činnosti. Bude tak možné vyzkoušet aplikaci hodnot netržního oceňování v rámci srovnatelných podmínek. Projekt přispěje k rozvoji zemědělské statistiky, umožní případné korekce současných šetření a výkaznictví zemědělských subjektů a přispěje k plánování monitoringu změn zemědělské krajiny. Nezanedbatelný přínos spočívá rovněž v konsolidaci agroenvironmentálních indikátorů.

Dílčí cíle projektu

  1. Zhodnocení stupně integrace ohledů na životní prostředí do národních účtů a zemědělských statistik
  2. Sestavení integrovaných účtů pro zhodnocení environmentální udržitelnosti zemědělství
  3. Kvantitativní zhodnocení vazeb zemědělství na ostatní odvětví
  4. Sestavení indexu environmentální udržitelnosti zemědělství