Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

GA402/09/2049 Environmentální regulace a ekonomická/finanční situace podniků: případ znečištění ovzduší

Hlavním přínosem tohoto projektu je vyhodnotit vztah mezi ekonomickou/finanční a environmentální "výkonností" firem za použití redukovaného a strukturálního ekonometrického přístupu.

Donor

Grantová agentura ČR

Doba trvání projektu

leden 2009–prosinec 2010

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Popis projektu

Hlavním přínosem tohoto projektu je vyhodnotit vztah mezi ekonomickou/finanční a environmentální "výkonností" firem za použití redukovaného a strukturálního ekonometrického přístupu. Použitím redukovaného přístupu zamýšlíme vyhodnotit, jak environmentální regulace ovlivňuje výkonnost firemního sektoru v České republice a na Slovensku. Nejdříve odhadneme model Earnharta a Lízala (2007), abychom posoudili, zda enviromentální regulace ovlivňuje firemní tržby nebo náklady (nebo obojí).

Dále rozšíříme jejich přístup zahrnutím dalších finančních veličin, odhadnutím modelu s rozšířenou časovou dimenzí a zahrnutím i slovenských údajů. Dále plánujeme vyhodnotit vztahy mezi environmentální regulací a finanční výkonností více strukturálním přístupem za využití dvoustupňového modelu. První stupeň se bude skládat z odhadnutí koherentního ekonometrického modelu za účelem vysvětlení poptávky po faktorech založené na cenách vstupů, sektorových a časových dummy proměnných a náhodných efektech.

Výstupy

Výstupy v systému RIV