Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

GA403/08/1694 Aplikace modelu environmentálně signifikantního jednání v České republice

Donor

Grantová agentura České republiky

Doba trvání projektu

leden 2008–prosinec 2010

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Jan Urban

Popis projektu

Cílem tohoto projektu je empirické testování modelů environmentálně signifikantního chování na datech z České republiky. Hlavní pozornost je v rámci tohoto projektu věnována dvěma modelům vycházejícím z rozšířené teorie racionálního volby. První model vychází z teorie plánovaného chování a využívá pro vysvětlení chování behaviorální intenci, resp. postoje, subjektivní sociální normy a vnímanou kontrolu nad chováním, které kauzálně předcházejí formování intence (viz Ajzen 1991). Druhý testovaný model vychází z teorie Hodnoty-postoje-normy (Value-belief-norm theory, viz Stern 2000).

Obě tyto teorie jsou testovány s využitím sekundární analýzy dat z výběrových dotazníkových šetření a experimentů. Datové soubory pro účely sekundární analýzy pocházejí z výzkumů realizovaných Centrem pro otázky životního prostředí (spotřeba biopotravin 2008, volba dopravního prostředku) a volně dostupných datových souborů  ze šetření mapujících různé typy environmentálně signifikantního chování (Eurobarometer 2008, ISSP 1993 a 2000). Ve druhém roce řešení projektu jsou provedeny dva experimenty, jejichž cílem je testovat zmíněné modely na příkladu různých typů environmentálně signifikantního chování (např. spotřeby biopotravin a aktivit, jejich cílem je uspořit elektrickou energii).

Výstupy

[1]  Braun Kohlová, Markéta,  Meaning of accessibility in decisions about residential relocation? Results of a qualitative sociological survey in Czech cities. In Becker, Udo,  Gerike, Regine a  Böhmer, Juliane. How to define and measure access and need satisfaction in transport, 1. vyd., 2008.s. 177-190, ISBN 978-3-9807994-2-3.

!-- Pořadové číslo: 2/2 -->[2]  Urban, Jan,  Ščasný, Milan,  Zvěřinová, Iva. Environmental Economics and Policy: Young Researchers Perspective, 1. vyd., Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře,  2008. ISBN 978-80-86709-14-7. How much are Prague consumers willing to pay for organic food? s. 86-104

Výstupy v systému RIV