Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

GA402/08/1659 Hedonický mzdový model: odhad kompenzační mzdové přirážky v České republice

Donor

Grantová agentura České republiky

Doba trvání projektu

leden 2008–prosinec 2009

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Popis projektu

Jedinec v běžných každodenních rozhodnutí neustále volí mezi alternativami s různou mírou rizika. Volba mezi pracovními riziky a výší mzdy je jedním z příkladů. Závislost mezi riziky spojenými s prací a velikostí mzdy zkoumá model hedonické mzdy. Z odhadu kompenzačního mzdového příplatku ze skutečných voleb prováděných pracovníky na trhu práce může být dále odvozen spotřebitelský přebytek změny rizik nebo hodnota statistického života. Ty mohou být využity v optimalizačních / kompenzačních testech a hodnocení přínosů politik. Navzdory mnohým aplikacím této metody v USA, byla tato metoda doposud aplikována v Evropě pouze v málo případech, v zemích střední Evropy pouze jednou.

Cílem projektu je odvodit kompenzační mzdovou přirážku za vyšší rizika pracovních úrazů vhodným ekonometrickým modelem v ČR. Odhad hedonické funkce mzdy může být zkreslen, jestliže vliv nepozorované schopnosti vydělávat a/nebo heterogenity v odměně za pracovní rizika má významný vliv na zkoumanou závislost.

Ještě v květnu 2007  proběhlo šetření „Cena zdraví 2007"  na ekonomicky aktivním obyvatelstvu České republiky a bylo provedené řešiteli projektu. Velikost vzorku je 1 074 platných pozorování. Výzkumný nástroj obsahoval otázky na charakteristiky předchozí a současné práce, dále na hodnocení pracovních rizik a také části, které se přímo zaměřovaly na podmíněné hodnocení změny četnosti pracovních úrazů a stresu.

Během roku 2008 byla provedená rešerše teoretické a empirické literatury k analýze modelu hédonické mzdy. 

Na základě výzkumu a šetření z roku 2007 byl též v průběhu roku  2008 připraven a testován nástroj pro šetření, které bylo následně provedeno začátkem roku 2009.

Výstupy

Výstupy v systému RIV  

Urban, Jan,  Ščasný, Milan. Validity and Reliability of Two CVM Applications on the Valuation of Work-related Risks. In Modelling of Consumer Behaviour and Wealth Distribution. 1. vyd., Praha: Matfyzpress,  2008. s. 121-140, ISBN 978-80-7378-039-5.

!-- Pořadové číslo: 2/4 -->Ščasný, Milan,  Urban, Jan. Application of the Hedonic Wage Model: a Value of Statistical Life Derived from Employee's Choice in the Czech Labor Market. In Modelling of Consumer Behaviour and Wealth Distribution, 1. vyd., Praha: Matfyzpress,  2008. s. 141-163, ISBN 978-80-7378-039-5.

!-- Pořadové číslo: 3/4 -->Ščasný, Milan,  Urban, Jan. Subjective and Objective Risk in Labor Market: Hedonic Wage Study. In Proceedings from 16th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists, 1. vyd., Gothenburg: EAERE, 2008. s. 1-15.

!-- Pořadové číslo: 4/4 -->Melichar, Jan,  Vojáček, Ondřej,  Rieger, Pavel,  Jedlička, Karel. Environmental Economics and Policy: Young Researchers Perspective, 1. vyd., Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2008. ISBN 978-80-86709-14-7. Application of Hedonic Price Model in the Prague Property Market, s. 105-116