Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

SP/4H6/142/08 E-V-Learn: Návrh aktualizovaných výukových modelů, rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí

 

Donor

Ministerstvo životního prostředí ČR

 

Doba trvání projektu

červen 2008–prosinec 2010

 

Koordinátor projektu v Centru

Ing. Jiří Dlouhý

Název projektu:

Návrh aktualizovaných výukových modulů, rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí.

Anotace projektu:

Návrh ucelené metodiky environmentálního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj  formou e-learningu. Formulace cílů a nástrojů, hodnocení jejich relevance pro cílové skupiny. Vytvoření vzdělávacích obsahů pro celoživotní vzdělávání, vypracování metodiky jejich průběžné transformace do e-learningové podoby. Tvorba a pilotní ověření pravidelně aktualizovaného vzdělávacího programu a metodiky vč. technologie pro následně vzniklé výukové e-learningové moduly. Výzkum praktické využitelnosti produktů, uplatnění evaluačních mechanismů; související výzkum indikátorů environmentálního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Cílem je vznik systému environmentálního vzdělávání formou e-learningu ve vazbě na jednotlivé vzdělávací instituce nejen v ČR, ale i v zahraničí – řešeno vznikem regionálního Centra expertizy pro environmentální vzdělávání v rámci ČR, napojeného na síť regionálních center (RCE) vzniklých v souvislosti s UNESCO Dekádou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a sdružených v United Nations University. Projekt má ve svém výsledku naplnit potřeby praxe, a to s možností průběžné aktualizace. V rámci systému EV a VUR má rozvíjet soustavný odborný dialog týkající se metod, cílů a prostředků EV a VUR na různých úrovních.

Celkové dosažené výsledky projektu

Výsledky projektu - viz publikační činnost

Výsledky v podobě metodik týkajících se e-learningu ověřených v praktické rovině – především na e-learningových kurzech vedených v rámci projektu (viz seznam kurzů).

Evaluační část projektu byla zakončena vypracováním Metodiky evaluace programů environmentální výchovy odzkoušené na programech nejméně 8 organizací.

Seznam kurzů

Úkol řešen formou praktického vedení a ověřování e-learningových kurzů a dalších programů environmentálního vzdělávání a publikace relevantních článků reflektujících jejich metodické základy a efektivitu takto vedené výuky.

V rámci projektu proběhly tyto e-learningové kurzy:

 • Zimní semestr 2008/2009 – v rámci mezinárodní platformy Virtual Campus for Sustainable Europe (VCSE) vedena e-learningová výuka předmětu Multiple Perspectives on Globalisation; provedeno hodnocení z pohledu studentů. Vypracována zpráva o výsledcích (v angličtině).
 • Zimní semestr 2009/2010 stejný kurz nabízen pro mezinárodní spolupráci v rámci projektu 3-LENSUS
 • 2010/2011 inovace předmětu pro mezinárodní program výuky ISPoS
 • Zajištěna e-learningová složka výuky pro COŽP UK: např. letní semestr 2009/2010: předmět Environmentální ekonomie, VŠE/09-10/5ZP400 - VŠE 2009-10 má zcela novou e-learningovou podporu. Pokračuje tak spolupráce s dalšími řešiteli ohledně tvorby a využití e-learningových kurzů na bázi Enviwiki jakožto všestranně použitelného nástroje pro výuku. Přehled nových stránek – studenty vytvořeno 24 nových pojmů, viz uzavřená sekce Enviwiki: http://www.enviwiki.cz/wiki/Studenti:Studenti/Studenti_V%C5%A0E/09-10/5ZP400_-_V%C5%A0E_2009-10/P%C5%99ehled_vytv%C3%A1%C5%99en%C3%BDch_str%C3%A1nek
 • Letní semestr 2009/2010: nový e-learningový kurz zaměřený na informační vědy, udržitelný rozvoj a životní prostředí v rámci Ústavu informačních studií a knihovnictví (UISK) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cílem kurzu bylo nově navrhnout obsahovou strukturu elektronické encyklopedie Enviwiki; u studentů tak ověřit v praxi vědomosti a zkušenosti nabité v předchozí fázi studia. Jednalo se o tzv. výběrový seminář.
 • Zajištěna výuka předmětu Globalizace v rámci PF UK (vždy v letním semestru, tedy 2x za období projektu) – e-learningová složka + závěrečné testování. Statistika výsledků výuky: účastníků kurzu celkem zapsaných na našem webu je 331, zkoušku doposud absolvovalo 279 studentů. Tvorba e-learningových materiálů a online testování studentů je plně součástí projektu E-V-Learn.
 • Pedagogická fakulta UK (2008/2009, 2009/2010) Přírodovědecká fakulta UK (2009/2010) = 3 samostatné kurzy:
  • Organizace a řízení ŽP – studenti Přírodovědecké fakulty UK, 5. ročník
  • Problémy ŽP – studenti Pedagogické fakulty UK, obor biologie

Cílem tvorby e-learningových kurzů bylo především vytvořit institucionální předpoklady pro interdisciplinární výuku formou e-learningu sdílenou různými VŠ obory a institucemi; a tvorba metodik široce využitelných pro e-learning. Kromě toho byly ve výuce ověřovány specifické e-learningové nástroje a pedagogické postupy (např. hodnocení), které se staly předmětem navazujícího výzkumu. Publikační výstupy viz dále

 Výstupy