Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Poskytovatel

Technologická agentura České republiky

Doba trvání projektu

Srpen 2020 - prosinec 2022 

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D. 

Partneři projektu

  • Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky
  • Biologické centrum AV ČR

Popis projektu

Projekt sestaví a prověří sadu praktických standardů, které zajišťují ochranu půd v zemědělství a přitom budou adaptovány na provozní rutinu v dodavatelských řetězcích obchodních řetězců. Proto dosáhnou dvou cílů:

(1) sestavit sadu doporučujících agrotechnických a organizačních opatření k ochraně půd před degradací, včetně eroze a ztráty organické hmoty, které maloobchodní řetězce mohou zavést do svých vztahů s dodavateli,

(2) transformovat je do sady standardů a tuto otestovat v aplikační realitě konkrétních maloobchodních firem.

Proto projekt aplikuje pedologickou expertizu v kombinaci se společenskovědním poznáním řízením udržitelnosti podnikových dodavatelských řetězců. 

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

COŽP UK v projektu zajišťuje expertizu v managementu firemní udržitelnosti, jejích principů, postupů a mechanismů. Bude tak sloužit jako prostředník mezi přírodovědci (pedology) a praktiky (manažéry maloobchodních řetězců). Zajistí přitom adaptaci technických standardů na praxi odběratelů, aby reflektovaly teorii managementu udržitelnosti dodavatelských řetězců, provozní postupy, právní mantinely a ekonomiku maloobchodního trhu.

Řešitelský tým