Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Optimální využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě – OZE

Poskytovatel

Technologická agentura České republiky (TA ČR), Program BETA

Doba trvání projektu

07/2018–12/2019

Koordinátor projektu v Centru

JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca Ph.D.,

Mgr. Milan Ščasný PhD.

Partneři projektu

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
 • Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu
 • Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Popis projektu

Projekt pojímá souhrn dosavadních poznatků na poli obnovitelných zdrojů energie a jejich vyhodnocení, návrh strategie budoucího využití obnovitelných zdrojů energie a model, který bude vyhodnocovat plnění cílů v rámci optimální strategie a reagovat na změny realizovaných opatření. Daná strategie zohledňuje pořadí výhodnosti jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie z hlediska dostupnosti surovin, technologií, nákladů a přínosů a kvantifikace předpokládaného vývoje jejich podílu v letech 2020–2030 na základě současných poznatků. Projekt má také za cíl poukázat na nedostatky v legislativně právní oblasti, posoudit současné dotační politiky a vyhodnotit kooperaci mezi resorty a dalšími subjekty, které jsou touto problematikou dotčeny, což má vést k podpoře obnovitelných zdrojů energie v ČR a rozvoje uplatnění v dopravě.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Cílem projektu je souhrnná analýza obsahující:

 1. možnosti využití disponibilních obnovitelných zdrojů a dostupných technologií v ČR včetně doporučení týkající se daného tématu,
 2. analýzu výhodnosti jednotlivých technologií z hlediska posouzení implementace obnovitelných zdrojů v dopravě při posouzení současného technického a technologického stavu a zahrnutí předpokládaných trendů inovací,
 3. analýzu nejnovějších výzkumných aktivit v oblasti pokročilých biopaliv, bioplynu, obnovitelných kapalných a plynných paliv nebiologického původu a paliv vyrobených z fosilních odpadů,
 4. souhrnné ekonomické vyhodnocení (včetně fugitivních emisí, stanovení eventuálních limit územní míry využití apod.),
 5. analýzu disponibilních optimalizačních modelů v ČR zaměřených na obnovitelné zdroje energie, posouzení míry a způsobu jejich využití z pozice státní správy,
 6. analýzu stávající dotační politiky pro oporu využití obnovitelných zdrojů v dopravě v ČR (pobídky, daně, jiné finanční či nefinanční nástroje) a jejích dopadů,
 7. posouzení podmínek a stavu spolupráce mezi resorty (MŽP, MPO, MZe, MD, MF), mezi resorty a pracovišti VaVal (Výzkum, vývoj a inovace), podnikatelskou sférou, zájmovými organizacemi a dalšími relevantními subjekty,
 8. makro a mikro ekonomickou analýzu využívání obnovitelných zdrojů energie v dopravě (dopad na HDP, dovoz, vývoz, podniky atd.).

Na základě daných analýz bude vypracován návrh celkové strategie využívání obnovitelných zdrojů energie pro období 2020–2030. Návrh strategie bude zpracován ve 3 scénářích (minimalistický scénář, maximalistický scénář a realistický cíl). Celková strategie bude zahrnovat zejména: a) dostupnost vstupních surovin pro výrobu jednotlivých používaných druhů biopaliv a zdrojů pro výrobu ostatních obnovitelných paliv a fosilních paliv z odpadů, b) specifikaci konkrétních druhů používaných biopaliv a ostatních obnovitelných paliv a fosilních paliv z odpadů včetně druhu vstupní suroviny či zdroje a používané technologie k jejich výrobě. Konečným výstupem projektu bude optimalizační model/modely, nástroj pro průběžné vyhodnocování aktuální situace a výhledů ve využívání obnovitelných zdrojů energie v budoucnosti.

Řešitelský tým

 • JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.
 • Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.
 • Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.