Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu

V prvním roce projekt vybere nejnovější poznatky o environmentálních aspektech spotřebního chování (kvantitativní hledisko – hodnocení a prevence environmentálních dopadů; kvalitativní pohled – změna životního stylu); určí relevanci pro vzdělávání. Vybere dále koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců chování: hodnoty udržitelnosti a (životní) orientace, kompetence, kreativita pro inovace, kritické myšlení, orientace v informačním prostředí, školní prostředí (whole-institutional approach). Na základě teoretických východisek a dialogu s učiteli z praxe vytvoří v druhém roce metodické materiály a zahájí testování. Reflexe výsledků ve třetím roce zahrne zkušenosti z procesu učení i sdílení/přenosu znalostí; výsledkem bude metodika obsahující podklady pro evidence-based policy.

Webové stránky projektu

Poskytovatel

 Technologická agentura České republiky

Doba trvání projektu

 Únor 2018 - leden 2021

Koordinátor projektu v Centru

 RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Partneři projektu

Popis projektu

V prvním roce projekt vybere nejnovější poznatky o environmentálních aspektech spotřebního chování (kvantitativní hledisko – hodnocení a prevence environmentálních dopadů; kvalitativní pohled – změna životního stylu); určí relevanci pro vzdělávání. Vybere dále koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců chování: hodnoty udržitelnosti a (životní) orientace, kompetence, kreativita pro inovace, kritické myšlení, orientace v informačním prostředí, školní prostředí (whole-institutional approach). Na základě teoretických východisek a dialogu s učiteli z praxe vytvoří v druhém roce metodické materiály a zahájí testování. Reflexe výsledků ve třetím roce zahrne zkušenosti z procesu učení i sdílení/přenosu znalostí; výsledkem bude metodika obsahující podklady pro evidence-based policy.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Využití výsledků výzkumu řešitele pro aplikace do praxe. Rozvinutí výzkumného tématu: environmentální dopady spotřeby z pohledu jedince (vzdělávací relevance).Zapojení dalších členů týmu -PhD. studentů. Analýza a popis principů individuální spotřeby s využitím kvantitativních a kvalitativních přístupů pro hodnocení životního stylu, výběr a přenos poznatků z výzkumu do vzdělávací praxe. Mezioborové propojení (environmentální vědy – sociologie – pedagogika). Vytvoření relevantních komunikačních mechanismů mezi partnery Regionálního centra expertizy (RCE) pro podporu aplikací výsledků výzkumu. Dopad na tvorbu vzdělávacích cílů a politik, zdůraznění role výzkumu při jejich formulaci. Důraz na kvalitativní hlediska změn ve vzorcích chování může ovlivnit změnu chování cílových skupin i diskurzu.

Výsledky projektu v rámci COŽP