Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Hodnocení dopadů imisní depozice a variability klimatu na ekosystémové služby lesních porostů a návrh adaptačních opatření minimalizující rizika těchto faktorů

Cílem projektu je vytvoření: (i) softwarového modelu, který umožní na základě sestaveného výpočetního postupu kvantifikovat a ekonomicky vyhodnotit poškození lesních porostů a související změny na ekosystémových službách vlivem znečištění ovzduší vyvolaného antropogenními zdroji emisí a vlivem stresu z měnícího se klimatu, a (ii) metodiky, která poskytne dokumentaci reprodukovatelného postupu vyhodnocení možných způsobů lesohospodářských adaptačních opatření snižující riziko působení atmosférického znečištění a extrémních klimatických jevů na zdravotní stav smrkových porostů, a to z hlediska vlivu těchto adaptačních opatření na jednotlivé ekosystémové služby vázané na lesní porosty.

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, Číslo projektu: TH02030686

Doba trvání projektu:

2017–2020

Odpovědný řešitel za COŽP UK

Ing. Jan Melichar, Ph.D.

Kontaktní osoba:

Jan Melichar, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Spolupracující instituce:

  • ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
  • IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Popis projektu:

Cílem projektu je vytvoření: (i) softwarového modelu, který umožní na základě sestaveného výpočetního postupu kvantifikovat a ekonomicky vyhodnotit poškození lesních porostů a související změny na ekosystémových službách vlivem znečištění ovzduší vyvolaného antropogenními zdroji emisí a vlivem stresu z měnícího se klimatu, a (ii) metodiky, která poskytne dokumentaci reprodukovatelného postupu vyhodnocení možných způsobů lesohospodářských adaptačních opatření snižující riziko působení atmosférického znečištění a extrémních klimatických jevů na zdravotní stav smrkových porostů, a to z hlediska vlivu těchto adaptačních opatření na jednotlivé ekosystémové služby vázané na lesní porosty.

Hlavní výsledky projektu:

1. Software pro vyhodnocení dopadů imisní zátěže a klimatických faktorů na lesní ekosystémy

2. Metodika pro vyhodnocení adaptačních opatření zmírňující rizika degradace smrkových porostů plynoucí z imisní zátěže a měnícího se klimatu

Řešitelský tým za COŽP UK:

  • Jan Melichar
  • Kateřina Kaprová
  • Miroslav Havránek
  • Vojtěch Máca
  • Petr Pavelčík