Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu

Poskytovatel

Evropská komise, Erasmus+

Doba trvání projektu

2016–2019

Koordinátor projektu v Centru

Markéta Braun Kohlová

Partneři projektu

  1. Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana (IRI UL) – Slovinsko (Koordinátor)
  2. Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU) – Slovinsko University of Durham (UDUR) – Velká Británie
  3. Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) – Nizozemí
  4. Univerzita Karlova (CUNI), Centrum pro otázky životního prostředí – Česká republika
  5. Metronik – Slovinsko
  6. Kemuri – Velká Británie
  7. Alliander – Nizozemí
  8. Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost (VÚPS) – Česká republika

Popis projektu

Mezinárodní projekt Prakticky orientované výukové přístupy k průmyslovému vývoji orientované na uživatele (People-Centred Development Approaches in Practical and Learning Environments - PEOPLE) se snaží překlenout nesoulad mezi kvalifikací získanou absolventy humanitních oborů a sociálních věd (zejména antropologie, psychologie a sociologie) a dovednostmi požadovanými zaměstnavateli v průmyslu.

V každé ze čtyř zemí, podílejících se na tomto tříletém projektu (ve Slovinsku, Velké Británii, Nizozemí a České republice), vznikla aliance mezi vysokoškolskou vzdělávací a výzkumnou institucí a partnerem z odvětví průmyslu zabývajícím se energetickou účinností a udržitelností, která usiluje o zapojení studentů do aplikovaného výzkumu.

Hlavním cílem projektu je vývoj, implementace a evaluace nového modelu přenosu znalostí mezi odvětvím vysokoškolského vzdělávání a průmyslem. Interdisciplinární team studentů vytvořený v rámci projektu PEOPLE se bude podílet na testování a zlepšování existujících výrobků a služeb a na hledání nových řešení při vývoji produktů svého průmyslového partnera. Přitom bude využívat různé přístupy řešení orientované primárně na uživatele.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Cílem případové studie v ČR je navrhnout a testovat účinnost behaviorálních nástrojů na snížení spotřeby energie a vody ve veřejných budovách a začlenit je mezi využívané nástroje energetického managementu. Při výběru možných nástrojů využíváme teorie společenských věd o chování jednotlivců a testujeme jejich platnost v podmínkách vybraných veřejných budov v ČR. Účinnost těchto behaviorálních intervencí je následně vyhodnoceny statistickými metodami. Studenti jsou zapojeni do celého procesu hodnocení účinnosti behaviorálních opatření a formulace prakticky orientovaných doporučení pro správce budov.

Výsledky projektu v rámci COŽP